ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 68.5 72.7
Інші операційні доходи 2120 2.1 14.7
Інші доходи 2240 12.8 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 83.4 87.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (222.7) (273)
Інші операційні витрати 2180 (617.4) (494.2)
Інші витрати 2270 (8.3) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (848.4) (767.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -765 -679.8
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -765 -679.8

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 р. № 25).


Керівник

 

(підпис)

Касьяненко В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравченко С.В.