ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Предметом дiяльностi ПрАТ "Комплекс "Любецький" є надання в оренду власного нерухомого майна. Подальший розвиток товариства буде залежати вiд рiшення засновникiв та керiвництва щодо втiлення у дiю проектiв комерцiалiзацiї, спрямованих на пiдвищення прибутковостi пiдприємства та покращення його фiнансового стану. Розвиток дiяльностi товариства залежить також вiд таких факторiв як вирiшення внутрiшньо полiтичних питань у державi, а також розв'язання зовнiшнiх ризикiв, у тому числi вiйськового конфлiкту на сходi України.
Інформація про розвиток емітента Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвський м'ясокомбiнат" засноване шляхом перетворення орендного пiдприємства "Чернiгiвський м'ясокомбiнат" згiдно з рiшенням вищого органу управлiння органiзацiї орендарiв у закрите акцiонерне Товариство, перереєстроване виконкомом Чернiгiвської мiської Ради народних депутатiв Розпорядженням № 260-р вiд 2 грудня 1994 року, як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 квiтня 2011 року Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвський м'ясокомбiнат" перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський м'ясокомбiнат". Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2016 року Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський м'ясокомбiнат" перейменоване на Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький". Злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення протягом 2018 року не вiдбувалось. Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Товариство протягом 2018 року не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. Товариство в своїй структурi не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. Виробничi потужностi Товариства розташованi за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернiгiв, Україна. Станом на 31.12.2019 статутний капiтал становить 2250000 (два мiльйони двiстi п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., випущено 4 500 000 (чотири мiльйони п'ятсот тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0 (Нуль цiлих) гривень 50 коп. кожна. Протягом 2019 року розмiр статутного капiталу не змiнювався. Товариство є платником єдиного податку вiдповiдно п.п 3 п291.4 ст. 291 роздiлу XIV Податкового кодексу України, а також є платником ПДВ. Товариство не здiйснює реалiзацiю пiдакцизних товарiв, тому патенти i лiцензiї вiдсутнi. Заборгованiсть з оплати працi вiдсутня. Станом на 31.12.2019 заборгованiсть за кредитами у Товариства вiдсутня. Протягом 2019 року кошти на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв виробничого та невиробничого призначення не направлялись. Протягом 2019 року основний дохiд Товариство отримало вiд реалiзацiї послуг в сумi 68 508 грн., що на 4 214 грн. або на 6 % менше нiж в 2018 роцi. При цьому у 2019 роцi собiвартiсть реалiзованої продукцiї становила 222 731 грн., що на 50 299 грн. або на 18 % менше нiж в 2018 роцi. Чистим фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2019 рiк є збиток в розмiрi 765 016 грн., що на 84 712 грн., або на 12 % бiльше нiж в 2018 роцi.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Протягом 2019 року товариством деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки, цiнового ризику та ризику коливань курсiв валют; - ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної) полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. Вiдповiдно до Статуту Товариства до компетенцiї Загальних зборiв належить вирiшення наступних питань: - визначення основних напрямiв дiяльностi; - затвердження рiчного звiту; - обрання та припинення повноважень голови та членiв наглядової ради; - визначення розмiру винагороди для голови та членiв наглядової ради; - прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй. До компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства належить вирiшення наступних питань: - затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв); - обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства; - визначення розмiру винагороди для виконавчого органу Товариства; - прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi виконавчого органу Товариства; - затвердження зовнiшнього аудитора. Статут Товариства мiстить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органа Товариства приймати рiшення про укладання договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi Товариства та не мiстить положення про конфлiкт iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та обов'язком дiяти в iнтересах акцiонерного товариства.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Емiтент не схильний до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням http://chmk.pat.ua//files/builders/8235/documents/47180/doc_66570.pdf (розмiр 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5). Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Додаткової iнформацiї немає.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Комплекс "Любецький" належить до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до п.п. 7.2.2 н) та п.п. 7.2.2 о) Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький", за винятком випадкiв, визначених законодавством. Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Комплекс "Любецький" належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до п.п. 7.3.2 є) Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький". Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути сплаченi посадовим особам Емiтента в разi їх звiльнення, вiдсутнi. Статут Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" розмiщений в мережi Iнтернет на сторiнцi Товариства http://chmk.pat.ua/ в роздiлi "Установчi документи" за посиланням: http://chmk.pat.ua//files/builders/8235/documents/47180/doc_66570.pdf (розмiр 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5).
Повноваження посадових осіб емітента Повноваження голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "Комплекс "Любецький" визначенi в п. 7.3 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький". Повноваження Директора визначенi в п. 7.4 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" та у контрактi iз директором ПрАТ "Комплекс "Любецький". Статут Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" розмiщений в мережi Iнтернет на сторiнцi Товариства http://chmk.pat.ua/ в роздiлi "Установчi документи" за посиланням: http://chmk.pat.ua//files/builders/8235/documents/47180/doc_66570.pdf (розмiр 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5).
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КОМПЛЕКС <ЛЮБЕЦЬКИЙ>, за перiод з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року м. Київ, 2020 рiк Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КОМПЛЕКС <ЛЮБЕЦЬКИЙ> (далi - Звiт) адресується керiвництву та акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КОМПЛЕКС <ЛЮБЕЦЬКИЙ> (далi - Товариство), Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя). Вступний параграф Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства (код за ЄДРПОУ: 05507146, мiсцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернiгiв, Чернiгiвська обл.,14021) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <IНФОРМ-ПЛЮС> (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 2936), на пiдставi договору № 13.12/5/19-ВВ вiд 13 грудня 2019 року та у вiдповiдностi до: - Закону України <<Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII; - Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 <Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)> -(надалi - МСЗНВ 3000). Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника; - опис повноважень посадових осiб Замовника. Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї): - пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>; - <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>. Вiдповiдальнiсть за iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника. Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України <Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>) посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання. Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту незалежного аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання. Окрiм того, ми: - iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; - оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; - оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi; - ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання. Iнформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахiвця Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на: - отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї); - дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння; - дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника; - дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря. - дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора; - дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої органу, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв. Заява, що фiрма, членом якої є практикуючий фахiвець, застосовує вимоги МСКЯ1 Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <IНФОРМ-ПЛЮС> вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 <Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги>. Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <IНФОРМ-ПЛЮС>,є отримання достатньої впевненостi у тому, що: - сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та - звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам. Заява, що практикуючий фахiвець дотримується вимог незалежностi та iнших вимог етики Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Думка Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства <КОМПЛЕКС <ЛЮБЕЦЬКИЙ>, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв> Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння). Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає : 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник; б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати; в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. 2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах <а> або <б> пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах <а> або <б> пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй; 3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> є перевiрка iншої iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме ту її частину, що вимагається до зазначення вiдповiдно до пунктiв 1-4 ч.3 ст.40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> (далi - iншої iнформацiї) та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <IНФОРМ-ПЛЮС> Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31984899. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi : 2936. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 2412, видане за рiшенням АПУ № 365/5 вiд 20.09.2018 року, чинне до 31.12.2023 року. Мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх. Фактичне мiсце розташування: 01004 ,м. Київ, вул. Пушкiнська 21Б оф.2. Телефон/факс: +38044 537-63-31. Аудитори, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi: Бут В'ячеслав Васильович - номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi : 101725. Аудитор, Директор департаменту з контролю якостi ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <IНФОРМ-ПЛЮС> (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101725) Бут В.В. Дата Звiту незалежного аудитора: 15.04.2020 року Адреса аудиторської фiрми: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх. Телефон/факс: +38 (044) 5376331