ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
1 2 3
Загальнi збори акцiонерiвВiдповiдно до п 7.2.1. Статуту Емiтента Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння Товариства. Вони можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або Статутом Товариства та при цьому не включенi Наглядовою радою в порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв.Вiдповiдно до 7.2.14. Статуту Емiтента у Загальних зборах акцiонерiв Товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, пiсля його складення заборонено.
Наглядова радаВiдповiдно до п.7.3.1. Статуту Емiтента Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Директора i керується в своїй дiяльностi Положенням про Наглядову раду. Кiлькiсний склад Наглядової ради - 3 особи, з них акцiонери - 2 особи, представники акцiонерiв - 1 особа, незалежнi члени вiдсутнi. Комiтети у складi Наглядової ради Емiтента не утворювались.Рiчними Загальними зборами акцiонерiв 09 квiтня 2019 року (протокол № 6) було припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2016, а саме: Голови Наглядової ради Товариства Науменко Юлiї Юрiївни, членiв Наглядової ради Товариства Яковлевої Дiани Валентинiвни, Голубової Оксани Михайлiвни. До складу Наглядової ради Товариства рiчними Загальними зборами акцiонерiв 09.04.2019 (протокол № 6) було обрано: Науменко Юлiю Юрiївну, Голубову Оксану Михайлiвну, Яковлеву Дiану Валентинiвну. На засiданнi Наглядової ради 09.04.2019 Головою Наглядової ради обрано Науменко Юлiю Юрiївну. Товариством з членами Наглядової ради укладено безоплатнi цивiльно-правовi договори.
Одноосiбний виконавчий орган - ДиректорВiдповiдно до 7.4.1. Статуту Емiтента Директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.Виконавчим органом ПрАТ "Комплекс "Любецький" є Директор. Рiшенням Наглядової ради 21.05.2013 обрано безстроково директора Касьяненка Вячеслава Володимировича згiдно зi Статутом. Особа не володiє акцiями Товариства. Протягом звiтного перiоду Директор не змiнювався.