ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року. Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi ПСБО, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за: - належний вибiр облiкової полiтики; - подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; - розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог ПСБО; - Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi; - здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчлму майбутньому. Керiвництво також вiдповiдає за: - створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства; - ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам ПСБО; - ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України; - застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства; - запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень. Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2019 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.