ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
4500000118875213.10.2014Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький": 1004 особи. Тип та кiлькiсть акцiй, що їм належать: простi iменнi акцiї у кiлькостi 4 500 000 штук. Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства: 9 (дев'ять) осiб, кiлькiсть голосуючих простих акцiй, що їм належать: 3 311 248 штук. 995 осiб, що є власниками 1 188 752 простих iменних акцiй, не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.