ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Простi iменнi45000000.5Вiдповiдно до Статуту Емiтента: п. 4.2. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 1) участь в управлiннi Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх представникiв, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; 5) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв Товариства (без застосування переважного права iнших акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що пропонуються ними до вiдчуження третiм особам); 6) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права). п. 4.3. Акцiонери можуть отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в обсязi i в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства акцiонери можуть отримати тiльки за згодою Наглядової ради Товариства. п. 4.4. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 4) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 5) своєчасно повiдомляти свою депозитарну установу про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним законодавством, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв Товариства; 6) виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. п. 4.5. Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв Товариства не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами Товариства. п. 4.6. Акцiонери можуть мати iншi права i обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством. п. 4.7. В акцiонерiв вiдсутнє переважне право на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються iншим акцiонером до продажу третiй особi. п. 4.8. Акцiї, права на якi облiковуються на рахунках в цiнних паперах не на пiдставi вiдповiдного договору з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв. Такi обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв, що встановленi обраною Товариством депозитарною установою в системi депозитарного облiку, скасовуються нею пiсля укладення акцiонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах. Вiдповiдно голосуючими акцiями Товариства є простi акцiї, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв (на якi не встановлено заборону користування таким правом голосу). Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв, встановлених законом.Вiдсутня публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру
Зміст інформації:
Статутний капiтал Емiтента складається з єдиного випуску простих iменних акцiй, щодо яких вiдсутня публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру.