ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційно-правова форма* Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження** Україна, Чернігівська область, Деснянський, м.Чернiгiв, 14013, вул. О.Молодчого, буд.46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (0462) 651000*163
Факс (0462) 651000*1004
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування здiйснювалось на пiдставi договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах №11-18/147Е вiд 11.11.2013 року. Депозитарна установа у звiтному перiодi не змiнювалась.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Україна, Чернігівська область, Шевченкiвський, м.Київ, 04107, вул.Тропiнiна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадженняпрофесiйної дiяльностi на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 5910400
Факс д/в
Вид діяльності Центральний депозитарiй
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює обслуговування випуску акцiй Емiтента. Депозитарiй у звiтному перiодi не змiнювався.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.