ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 09.04.2019
Кворум зборів** 67.293
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. 09 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 67,2929 % вiд загальної кiлькостi голосуючих простих акцiй. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Прийняте рiшення: 1. Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Афанасьєв Сергiй Iванович - голова лiчильної комiсiї; Глек Вадим Петрович - член лiчильної комiсiї; Беляєв Глiб Андрiйович - член лiчильної комiсiї. 2. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язкiв. Лiчильна комiсiя надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за пiдсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про пiдсумки голосування з питань порядку денного, по закiнченню зборiв опечатати бюлетенi для голосування, пiсля чого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
Прийняте рiшення: 1. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв Єрка Тараса Iвановича. 2. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Афанасьєва Сергiя Iвановича. 3. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора за 2018 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2018 рiк.
7. Порядок покриття збиткiв за результатами дiяльностi у 2018 роцi.
Прийняте рiшення: Збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi не покривати.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Прийняте рiшення: 1. Внести змiни до Статуту Товариства, якi не пов'язанi з внесенням вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. 2. Уповноважити голову зборiв Єрка Тараса Iвановича та секретаря зборiв Афанасьєва Сергiя Iвановича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 3. Уповноважити директора Товариства Касьяненка Вячеслава Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства.
9. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду.
Прийняте рiшення: 1. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв та Положення про Наглядову раду. 2. Уповноважити голову зборiв Єрка Тараса Iвановича та секретаря зборiв Афанасьєва Сергiя Iвановича пiдписати внутрiшнi документи Товариства в новiй редакцiї.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в складi Голови Наглядової ради Науменко Юлiї Юрiївни, членiв Наглядової ради Голубової Оксани Михайлiвни, Яковлевої Дiани Валентинiвни.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у складi: Науменко Юлiя Юрiївна, Голубова Оксана Михайлiвна, Яковлева Дiана Валентинiвна.
12. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: 1. Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити директора Товариства Касьяненка Вячеслава Володимировича пiдписати безоплатнi цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення: Припинити з 09 квiтня 2019 року повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький", а саме голови ревiзiйної комiсiї Курдюк Олени Iванiвни, членiв ревiзiйної комiсiї Панасенко Тетяни Сергiївни, Черненко Даяни Олегiвни, в зв'язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький", якою не передбачено в Товариствi органу контролю - Ревiзiйна комiсiя чи Ревiзор.
14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством.
Прийняте рiшення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 09.04.2020, а саме:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.
2. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банкiв генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпечення зобов'язань третiх осiб.
Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалось.
Реєстрацiю акцiонерiв для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою Товариства.
Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв) не здiйснювався.
Голосування з питань порядку денного вiдбувалось за допомогою бюлетенiв.
Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2019 року не скликались та не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Додаткової iнформацiї немає.
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом 2019 року не скликались та не проводились

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Додаткової iнформацiї немає.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Додаткової iнформацiї немає.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні