ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Касьяненко Вячеслав Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища, Центральний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти, 2007
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ЗАТ "Чернiгiвський м'ясокомбiнат"
05507146
майстр ЗАТ "Чернiгiвський м'ясокомбiнат", код за ЄДРПОУ: 05507146
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.05.2013, безстроково
9) опис Грошова винагорода виплачувалась згiдно з контрактом. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн щодо посадової особи протягом року не вiдбувалось. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: майстра ЗАТ "Чернiгiвський м'якомбiнат", код за ЄДРПОУ: 05507146, з 24 травня 2013 р. директора Емiтента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння, 2004
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ЗАТ "Чернiгiвська взуттєва фабрика "Берегиня"
00308376
заступник головного бухгалтера ЗАТ "Чернiгiвська взуттєва фабрика "Берегиня", код за ЄДРПОУ: 00308376
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.06.2013, безстроково
9) опис Грошова винагорода виплачувалась згiдно зi штатним розписом.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн щодо посадової особи протягом року не вiдбувалось.Загальний стаж роботи 19 рокiв. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник головного бухгалтера ЗАТ "Чернiгiвська взуттєва фабрика "Берегиня", код за ЄДРПОУ: 00308376. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Науменко Юлiя Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища, Чернiгiвський державний педагогiчний iнститут, 2002
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ТОВ "Блок-Авто"
30595614
директор ТОВ"Блок-Авто", код за ЄДРПОУ: 30595614
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2019, на 3 роки
9) опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 та рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 обрано Голову Наглядової ради Науменко Юлiю Юрiївну на 3 роки як акцiонера, якому належить 448234 простих iменних акцiї, що складає 9.96076% статутного капiталу. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає особа обiймає посаду директора ТОВ"Блок-Авто", код за ЄДРПОУ: 30595614. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубова Оксана Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2004
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ТОВ "Сафарi-Аргумент"
32601907
Директор ТОВ "Сафарi-Аргумент", код за ЄДРПОУ: 32601907
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2019, на 3 роки
9) опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 обрано члена Наглядової ради Голубову Оксану Михайлiвну на 3 роки як акцiонера, якому належить 445000 простих iменних акцiї, що складає 9.88889% статутного капiталу. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає особа обiймає посаду директора ТОВ "Сафарi-Аргумент", код за ЄДРПОУ: 32601907. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковлева Дiана Валентинiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, 2002
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ТОВ "Основа-Буд-7"
35109145
менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ: 35109145
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2019, на 3 роки
9) опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 обрано члена Наглядової ради Яковлеву Дiану Валентинiвну на 3 роки як представника акцiонера Хоменка Дмитра Володимировича, якому належить 445000 простих iменних акцiї, що складає 9.88889% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду менеджера у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ: 35109145. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
ДиректорКасьянко Вячеслав Володимировичд/в0000
Головний бухгалтерКравченко Свiтлана Володимирiвнад/в0000
Голова Наглядової радиНауменко Юлiя Юрiївнад/в4482349.960764482340
Член Наглядової радиГолубова Оксана Михайлiвнад/в4450009.888894450000
Член Наглядової радиЯковлева Дiана Валентинiвнад/в0000
Усього 893234 19.84965 893234 0