ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1791 1668 0 0 1791 1668
будівлі та споруди 1390 1271 0 0 1390 1271
машини та обладнання 392 390 0 0 392 390
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 9 7 0 0 9 7
2. Невиробничого призначення: 12 12 0 0 12 12
будівлі та споруди 12 12 0 0 12 12
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1803 1680 0 0 1803 1680
Опис Емiтент не користується орендованими основними засобами. У емiтента iснують обмеження на використання майна. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2019 року - 6 135 тис.грн., на кiнець - 5 784 тис.грн. Станом на кiнець 2019 року знос становить 4104 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 70,90%. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом 2019 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiдвiдновленнякорисностi основних засобiв не визнавалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -5258.6 -4493.6
Статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв не перевищує суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.