ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький"

код за ЄДРПОУ д/н, місцезнаходження: 14021, Чернігівська область, Новозаводський, м.Чернiгiв, вул.Любецька, 80, міжміський код та телефон: (0462) 65-15-08, вiдсутнiй

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://chmk.pat.ua/emitents/reports/year/2018

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 06.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
Прийняте рiшення: Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi трьох осiб:
Афанасьєв Сергiй Iванович - голова лiчильної комiсiї;
Глек Вадим Петрович - член лiчильної комiсiї;
Беляєв Глiб Андрiйович - член лiчильної комiсiї.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
Прийняте рiшення: 1. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв Єрка Тараса Iвановича. 2. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Афанасьєва Сергiя Iвановича. 3. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2017 рiк.
8. Порядок покриття збиткiв за результатами дiяльностi у 2017 роцi.
Прийняте рiшення: Збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi не покривати.
9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством.
Прийняте рiшення:
1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019, а саме:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. 2. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банкiв генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпечення зобов'язань третiх осiб.
Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалось.
Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликались та не проводились.
Реєстрацiю акцiонерiв для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою Товариства.
Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв) не здiйснювався.
Голосування з питань порядку денного вiдбувалось за допомогою бюлетенiв..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося