ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2018 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 40.9 29.5
Інші операційні доходи 2120 26.7 13.6
Інші доходи 2240 23.2 54.9
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 90.8 98
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (259.3) (215.2)
Інші операційні витрати 2180 (506.4) (1359.4)
Інші витрати 2270 (12) (0.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (777.7) (1575.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -686.9 -1477.1
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -686.9 -1477.1

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 р. № 25).


Керівник

 

(підпис)

Касьяненко В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравченко С.В.