ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький" за ЄДРПОУ
Територія Чернігівська область за КОАТУУ 7410100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68,30
Середня кількість працівників, осіб 8    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 14021, Чернiгiвська обл., Новозаводський р-н, м.Чернiгiв, вул.Любецька, 80, (0462) 65-15-08

1. Баланс
на 31.12.2018

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1735.3 1735.3
Основні засоби: 1010 1918.8 1803.3
первісна вартість 1011 6154 6135.4
знос 1012 (4235.2) (4332.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1334 1334
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 4988.1 4872.6
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 1.8 1.8
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 188.7 183.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 90.6 92.3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 396.2 401.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 162.6 251.6
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 83.7 100.5
Усього за розділом II 1195 923.6 1030.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 5911.7 5903.4


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2250 2250
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 85 85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6148.8 -6828.6
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -3813.8 -4493.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 141.9 141.9
розрахунками з бюджетом 1620 7.3 3.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 1.7 0
розрахунками з оплати праці 1630 8.5 7.6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 9566.1 10243.7
Усього за розділом III 1695 9725.5 10397
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 5911.7 5903.4

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 р. № 25).


Керівник

 

(підпис)

Касьяненко В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравченко С.В.