ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1903 1791 0 0 1903 1791
будівлі та споруди 1497 1390 0 0 1497 1390
машини та обладнання 393 392 0 0 393 392
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 13 9 0 0 13 9
2. Невиробничого призначення: 16 12 0 0 16 12
будівлі та споруди 16 12 0 0 16 12
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1919 1803 0 0 1919 1803
Опис Емiтент не користується орендованими основними засобами. У емiтента iснують обмеження на використання майна. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2018 року - 6154 тис.грн., на кiнець - 6135 тис.грн. Станом на кiнець 2018 року знос становить 4332 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 70,60%. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом 2018 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiдвiдновленнякорисностi основних засобiв не визнавалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -4493.6 -3813.8
Статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв не перевищує суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.