ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Змiни в органiзацiйнiйструктурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувались.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Штатнiпрацiвники - 8 осiб. Сумiсники - 2 особи. З них працюють на умовах неповного робочого тижня - 4 осiб. Фонд оплати працi 2018 р. 340,2 тис.грн. У 2018 роцi вiдбулося збiльшення фонду оплати працi у порiвняннi з попереднiм роком у зв'язку iз пiдвищенням рiвня мiнiмальної заробiтної плати. Кадрова полiтика на пiдприємствi спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. На сьогоднiшнiй день квалiфiкацiйнийрiвеньпрацiвникiввiдповiдає вимогам Положень Мiнiстерствафiнансiв України та Мiнiстерствапрацi та соцiальноїполiтики України щодо квалiфiкацiйних вимог до осiб, що обiймаютьпевнi посади (керiвник, головний бухгалтер, бухгалтер тощо). У разi виробничої необхiдностiпрацiвники направляються на спецiальнi курси з пiдтвердження або пiдвищенняквалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Емiтент протягом 2018 року не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій З боку третiх осiб пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:
- автономнiсть;
- обачнiсть (обережнiсть);
- повне висвiтлення (вiдображення);
- послiдовнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- превалювання (перевага) сутностi над формою;
- iсторична (фактична) собiвартiсть;
- єдиний грошовий вимiрник;
- перiодичнiсть.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть яких перевищує 6 000 гривень.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 6000 гривень.
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об"єкта основних засобiв, але не меньше мiнiмально допустимих строкiв використання. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснюється по методу ФIФО;
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами послуг, якi надає товариство, є надання в оренду власного нерухомого майна. Iнтенсивнiсть надання нерухомостi в оренду не залежить вiд сезонних змiн. Основним ринком збуту є мiстоЧернiгiв, основнi клiєнти - юридичнi та фiзичнiособи-пiдприємцi. Основними ризиками в дiяльностi товариства є форс-мажорнi обставини: стихiйнi лиха, вiйськовiдiї та iншiнепередбаченi обставини тощо, а також рiзкi та непередбачуванiзмiни податкового та господарського законодавства з боку держави. Розширення виробництва послуг може вiдбутися за рахунок проведення ремонтiв власних основних засобiв - об'єктiвнерухомостi i збiльшення площ, що надаються в оренду, а також покращення якостi наданих послуг при збiльшеннi їх вартостi. Розширення ринкiв збуту послуг, що надаються товариством, може вiдбуватися за рахунок подання реклами, спрямованої на потенцiйних клiєнтiв. Сировиною, яку споживає товариство в процесi господарської дiяльностi, є малоцiннi та швидкозношуванi предмети, а також будiвельнi матерiали, що використовуються для пiдтриманняоб'єктiв оренди в належному станi та для виконання поточних та капiтальних ремонтiв. Джерела сировини є доступними, цiни на сировину динамiчно зростають.
Стан розвитку галузi виробництва, в якiйздiйснює дiяльнiсть емiтент, задовiльний i достатньо високий. Становище товариства на цьому ринку є стабiльним, незважаючи на високу конкуренцiю. Продукцiя (послуги) емiтента користується стабiльним попитом з боку споживачiв, тому перспективи розвитку товариства є задовiльними.
Кiлькiстьпостачальникiв товариства за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання за 2018 рiк - 2.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останнi пять рокiв пiдприємство здiйснило такi дiї щодо основних засобiв:
2014 рiк: придбання - 30,2 тис.грн.
продаж - 191,5 тис. грн
списання - 4,8 тис.грн
2015 рiк: придбання - 24,6 тис.грн.
продаж - 50,8 тис. грн
списання - 3391,4 тис.грн
2016 рiк: продаж - 469,9 тис. грн
списання - 16,2 тис.грн
2017 рiк: продаж - 12,0 тис. грн
списання - 175,9 тис.грн
2018 рiк: списання - 20,9 тис.грн
Емiтент не планує значнiзначнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента знаходяться за адресами:
м. Чернiгiв, вул.Любецька, 80
Основнi засоби використовуються для надання в оренду: за адресою вул.Любецька, 80 на 2%,
Екологiчнi питання не мають впливу на використання активiв товариства. Розширення та вдосконалення основних засобiв не планується. Капiтальний ремонт основних засобiв в 2018 роцi не вiдбувався.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Емiтент має проблеми у недостатностi джерел формування обiгових коштiв, тому що дохiд вiд надання орендних послуг не покриває поточнi потреби емiтента. Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть товариства в майбутньому є форс-мажорнi обставини: стихiйнi лиха, вiйськовi дiї та iншi непередбаченi обставини тощо, а також рiзкi та непередбачуванi змiни податкового та господарського законодавства з боку держави.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок залучених коштiв у виглядi поворотної фiнансової допомоги засновникiв. Робочий капiтал не є достатнiм для поточних потреб пiдприємства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв станом на кiнець 2018 року немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується проведення поточних ремонтiв об'єктiв нерухомостi, належних емiтенту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки в 2018 роцi емiтентом не проводилися та не плануються до проведення.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.