ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.12.201029/24/1/10Центральний територiальний департамент НКЦПФРUA4000108450Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.545000002250000100
Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Публiчна пропозицiя щодо цiнних паперiв емiтента вiдсутня. Вiдсутнi факти включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi. Протягом звiтного перiоду акцiї не випускались.

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.