ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 29.5 0.6
Інші операційні доходи 2120 13.6 205.5
Інші доходи 2240 54.9 45.1
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 98 251.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (215.2) (0.8)
Інші операційні витрати 2180 (1359.4) (1148)
Інші витрати 2270 (0.5) (1341.6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1575.1) (2490.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -1477.1 -2239.2
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -1477.1 -2239.2

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».


Керівник

 

(підпис)

Касьяненко В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравченко С.В.