ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький" за ЄДРПОУ 05507146
Територія   за КОАТУУ 7410100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 14    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон вул Лю6eцька, 6yд. 80, м.Чернiгiв, Чернiгiвська обл., 14021

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1722.5 1723.5
Основні засоби: 1010 2208.6 2035.7
первісна вартість 1011 6816.3 6328.8
знос 1012 (4607.7) (4293.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1334 1334
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 5265.1 5093.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 2 14
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 160.9 169.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 499.7 80.2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 704.5 362.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 74.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 74.7 76.5
Усього за розділом II 1195 1471.8 777.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 6736.9 5870.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2250 2250
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 85 85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3984.8 -5461.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -1649.8 -3126.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 1254.5 1254.5
товари, роботи, послуги 1615 166.9 147.2
розрахунками з бюджетом 1620 3 6.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 7.3 0
розрахунками з оплати праці 1630 18.9 0.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 6936.1 7588.9
Усього за розділом III 1695 8386.7 8997.5
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 6736.9 5870.6

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».


Керівник

 

(підпис)

Касьяненко В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравченко С.В.