ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2016
Кворум зборів** 80.732
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 24.02.2016р. Пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд акцiонерiв не надходило. Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах (порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2015 рiк.
7. Покриття збиткiв 2015 року.
8. Про змiну типу акцiонерного товариства i найменування товариства.
9. Внесення змiн до статуту товариства.
10. Затвердження Положень про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду та про Ревiзiйну комiсiю.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
12. Обрання членiв Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
17. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
18. Про змiну цiльового призначення земельної дiлянки, яка знаходиться в постiйному користуваннi товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 19.04.2016р. прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: - Глек Вадим Петрович – голова лiчильної комiсiї; - Щупак Олександр Володимирович – член лiчильної комiсiї; - Афанасьєв Сергiй Iванович – член лiчильної комiсiї.
2.1. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв Єрка Тараса Iвановича. 2.2. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Глека Вадима Петровича. 2.3. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт директора про результати дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
5.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. 5.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї щодо балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердити баланс (звiт про фiнансовий стан), звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал Товариства за 2015 рiк.
7. Збиток за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi у розмiрi 2 239 тис. грн. не покривати.
8.1. Змiнити тип акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство з 01.05.2016 року. 8.2. Змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» на Приватне акцiонерне товариство «Комплекс «Любецький».
9.1. У зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства та змiною його найменування, що пов'язанi з внесенням вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв, затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї з 01.05.2016 року. 9.2. Доручити головi зборiв Єрку Т.I. та секретарю зборiв Глеку В.П. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 9.3. Уповноважити Директора Товариства Касьяненка В.В., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства.
10.1. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства з 01.05.2016 року. 10.2. Доручити головi зборiв Єрку Т.I. та секретарю зборiв Глеку В.П. пiдписати внутрiшнi документи Товариства в новiй редакцiї.
11. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: - Голубова Оксана Михайлiвна, - Панасенко Юлiя Юрiївна, - Лозицька Тетяна Анатолiївна.
12.1. Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства – три особи. 12.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складi: - Панасенко Юлiя Юрiївна; - Голубова Оксана Михайлiвна; - Яковлева Дiана Валентинiвна.
13. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Панасенко Юлiю Юрiївну.
14. Затвердити умови безоплатних трудових договорiв з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства пiдписати безоплатнi трудовi договори з усiма членами Наглядової ради.
15. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства: - Рожкової Iрини Сергiївни - Голова Ревiзiйної комiсiї; - Ярошенко Тетяни Вiталiївни - член Ревiзiйної комiсiї.
16. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: - Курдюк Олена Iванiвна; - Черненко Даяна Олегiвна; - Панасенко Тетяна Сергiївна.
17. Затвердити умови безоплатних трудових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї та уповноважити директора Товариства пiдписати безоплатнi трудовi договори з усiма членами Ревiзiйної комiсiї.
18.1. Уповноважити директора Товариства Касьяненка В.В. органiзувати та провести комплекс заходiв пов’язаних з визначенням шляхiв розвитку товариства та благоустрою земельної дiлянки, яка знаходиться в постiйному користуваннi ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» та розташована за адресою: 14021, м. Чернiгiв, вул. Любецька, б.80, а саме: - Проведення робiт по аналiзу пропозицiй iнвестицiйної складової використання земельної дiлянки Товариства. - Проведення комплексу заходiв щодо змiни цiльового призначення земельної дiлянки з земель промисловостi на землi житлової та громадської забудови. - Забезпечити проведення комплексу заходiв щодо органiзацiї проведення геолого-вишукувальних робiт на територiї земельної дiлянки та укладання вiдповiдних договорiв зi спецiалiзованими установами та пiдприємствами. - Забезпечити проведення комплексу заходiв щодо органiзацiї проведення технiчного обстеження на предмет можливостi використання за первiсним призначенням в господарськiй дiяльностi будiвель та споруд, що належать Товариству, доцiльностi та ефективностi вiдновлювального ремонту та укладання вiдповiдних договорiв.
18.2. Уповноважити директора Касьяненка В.В. на пiдписання вiдповiдних документiв вiд iменi Товариства.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 16.12.2016
Кворум зборів** 80.732
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 24.11.2016р. Пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд акцiонерiв не надходило. Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах (порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
4. Внесення змiн до Статуту Товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.12.2016р. прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: - Афанасьєв Сергiй Iванович – голова лiчильної комiсiї; - Щупак Олександр Володимирович – член лiчильної комiсiї; - Глек Вадим Петрович – член лiчильної комiсiї.
2. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
3.1. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв Єрка Тараса Iвановича. 3.2. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Афанасьєва Сергiя Iвановича. 3.3. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
4.1. Внести змiни до Статуту Товариства, якi не пов’язанi з внесенням вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань, затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. 4.2. Доручити головi зборiв Єрку Т.I. та секретарю зборiв Афанасьєву С.I. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 4.3. Уповноважити Директора Товариства Касьяненка В.В., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства.
___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.