ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Касьяненко Вячеслав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1977
5) освіта*** Вища, Центральний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти, 2007
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Чернiгiвський м’ясокомбiнат, майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.05.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi статутом та контрактом. Грошова винагорода виплачувалась згiдно з контрактом. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн щодо посадової особи протягом року не вiдбувалось.Загальний стаж роботи 17 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1981
5) освіта*** Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння, 2004
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Закрите акцiонерне товариство «Чернiгiвська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.06.2013, безстроково
9) опис Грошова винагорода виплачувалась згiдно зi штатним розписом. Повноваження визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн щодо посадової особи протягом року не вiдбувалось.Загальний стаж роботи 16 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Закрите акцiонерне товариство «Чернiгiвська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панасенко Юлiя Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** Вища, Чернiгiвський державний педагогiчний iнститут, 2002
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор ТОВ"Блок-Авто"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, безстроково
9) опис Повноваження та обо'язки визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу переобрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Загальний стаж роботи 21 рiк. Особа обiймає посаду директора ТОВ "Блок-Авто". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубова Оксана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2004
6) стаж роботи (років)*** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор ТОВ "Сафарi-Аргумент"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, безстроково
9) опис Повноваження та обо'язки визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу переобрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Загальний стаж роботи 22 роки. Особа обiймає посаду директора ТОВ "Сафарi-Аргумент". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лозицька Тетяна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** Вища, Київський iнститут народного господарства, 1988
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Полiкомбанк, головний економiст фiнансово – економiчного управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження посадової особи припинено на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Повноваження та обо'язки визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Особа обiймає посаду головного економiста фiнансово – економiчного управлiння Полiкомбанку. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковлева Дiана Валентинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, 2002
6) стаж роботи (років)*** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Основа-Буд-7", менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, безстроково
9) опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Посадову особу обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рожкова Iрина Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1987
5) освіта*** вища, iнститут туризму федерацiї профспiлок України, 2009
6) стаж роботи (років)*** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** менеджер з туризму ПП "Нiка Тур 2000", з 20.01.2014 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження посадової особи припинено на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Посади, якi обiймає особа протягом останнiх 6 рокiв: менеджер з туризму ПП "Нiка Тур 2000", з 20.01.2014 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курдюк Олена Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння, 2002
6) стаж роботи (років)*** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Полiкомбанк, заступник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Посади, якi обiймає особа протягом останнiх 5 рокiв: 2010р.-2013р. аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Полiкомбанку, з 2013 р. - заступник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту Полiкомбанку. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панасенко Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** вища, Нiжинський державний педагогiчний iнститут
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади, якi обiймає особа протягом останнiх 5 рокiв: пенсiонер. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярошенко Тетяна Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження*** 1988
5) освіта*** Вища, Приватний вищий навчальний заклад Європейський унiверситет, 2009
6) стаж роботи (років)*** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Менеджер по рекламi та звязкам з громадскiстю ТОВ "Магр-Т Плюс", з 03.07.2012 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження посадової особи припинено на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: менеджер по рекламi та звязкам з громадскiстю ТОВ "Магр-Т Плюс", з 03.07.2012 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненко Даяна Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1994
5) освіта*** вища, Чернiгiвський нацiональний технологiчний унiверситет, 2016
6) стаж роботи (років)*** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Основа-Буд-7", менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016. Загальний стаж роботи 1 рiк. Посади, якi обiймає особа протягом останнiх рокiв: менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиПанасенко Юлiя Юрiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспорних даних.4482349.96076448234000
Член Наглядової радиГолубова Оксана Михайлiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.4450009.88889445000000
Член Наглядової радиЯковлева Дiана Валентинiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
ДиректорКасьянко Вячеслав Володимировичд/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспорних даних.000000
Головний бухгалтерКравченко Свiтлана Володимирiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Член Наглядової радиЛозицька Тетяна Анатолiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Голова Ревiзiйної комiсiїРожкова Iрина Сергiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Голова Ревiзiйної комiсiїКурдюк Олена Iванiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Член Ревiзiйної комiсiїЯрошенко Тетяна Вiталiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Член Ревiзiйної комiсiїПанасенко Тетяна Сергiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Член Ревiзiйної комiсiїЧерненко Даяна Олегiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Усього 893234 19.84965 893234 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.