ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Свiдоцтво вiдсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації 02.12.1994
4. Територія (область)* Чернігівська область
5. Статутний капітал (грн) 2250000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

52.10 - Складське господарство

10. Органи управління підприємства

Товариство є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Полiкомбанк
2) МФО банку 353100
3) Поточний рахунок 26007300751
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку д/в
6) Поточний рахунок д/в