ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2181 2014 0 0 2181 2014
будівлі та споруди 1705 1600 0 0 1705 1600
машини та обладнання 453 395 0 0 453 395
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 23 19 0 0 23 19
2. Невиробничого призначення: 28 22 0 0 22 28
будівлі та споруди 28 22 0 0 28 22
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2209 2036 0 0 2209 2036
Опис Згiдно з облiковою полiтикою товариства, амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу вiдповiдно до п. 29 П(с)БО 7 «Основнi засоби». Первiсна вартiсть основних засобiв 6329 тис.грн, знос - 4293 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 68%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -3127 -1748
Статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв не перевищує суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.