ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.12.201029/24/1/10Центральний територiальний департамент НКЦПФРUA 4000108450Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.545000002250000100
В зв'язку зi змiною найменування емiтента з Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський м"ясокомбiнат" на Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький" 22.07.2016 було отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу на фондових бiржах. Протягом звiтного перiоду акцiї не випускались.