ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Касьяненко В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05507146
4. Місцезнаходження Україна, 14021, Чернігівська область, Новозаводський, м.Чернiгiв, вул.Любецька, 80
5. Міжміський код, телефон та факс (0462) 65-15-08, (0462) 65-11-15
6. Електронна поштова адреса mail@chmk.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

chmk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)