ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 82.125
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради.
Порядок денний чергових загальних зборiв (всi питання запропонувала Панасенко Юлiя Юрiївна, Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не вносились):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. Ухвалили: Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
- Глек Вадим Петрович – голова лiчильної комiсiї;
- Щупак Олександр Володимирович – член лiчильної комiсiї;
- Ляшко Iрина Олександрович – член лiчильної комiсiї.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту
загальних зборiв. Ухвалили: 1. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв Єрка Тараса Iвановича.
2. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Глека Вадима Петровича.
3.Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2014 рiк. Ухвалили: Затвердити рiчний звiт директора про результати дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Ухвалили:
Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Ухвалили: 1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi.
2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї щодо балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 рiк. Ухвалили: Затвердити баланс (звiт про фiнансовий стан), звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал Товариства за 2014 рiк.
7. Порядок покриття збиткiв за результатами дiяльностi у 2014 роцi. Ухвалили: Збиток за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi у розмiрi 1239 тис. грн. не покривати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. Ухвалили: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2016:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.;
- щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.