ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кас"яненко Вячеслав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвський м"ясокомбiнат, майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.05.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi статутом та контрактом. Грошова винагорода виплачувалась згiдно з контрактом. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн щодо посадової особи протягом року не вiдбувалось.Загальний стаж роботи 16 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала посадова особа: Чернiгiвський м"ясокомбiнат, майстер. Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 21.05.2013 р. (протокол №1 вiд 21.05.2013р.) Касьяненко Вячеслав Володимирович призначений на посаду директора.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Закрите акцiонерне товариство «Чернiгiвська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.06.2013, безстроково
9) опис Грошова винагорода виплачувалась згiдно зi штатним розписом. Повноваження визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн щодо посадової особи протягом року не вiдбувалось.Загальний стаж роботи 15 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Закрите акцiонерне товариство «Чернiгiвська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера. Згiдно з наказом №60-к вiд 27.06.2013 р. Кравченко Свiтлана Володимирiвна призначена на посаду головного бухгалтера.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панасенко Юлiя Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ"Блок-Авто"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження та обо'язки визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом звiтного року посадова особа не переобиралась. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Особа обiймає посаду директора ТОВ "Блок-Авто". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубова Оксана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Сафарi-Аргумент"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження та обо'язки визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом звiтного року посадова особа не переобиралась. Загальний стаж роботи 21 рiк. Особа обiймає посаду директора ТОВ "Сафарi-Аргумент". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лозицька Тетяна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Полiкомбанк, головний економiст фiнансово – економiчного управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження та обо'язки визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом звiтного року посадова особа не переобиралась. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Особа обiймає посаду головного економiста фiнансово – економiчного управлiння Полiкомбанку. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рожкова Iрина Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1987
5) освіта** д/в
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** менеджер з туризму ПП "Нiка Тур 2000", з 20.01.2014 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом звiтного року посадова особа не переобиралась. Загальний стаж роботи 5 рокiв. Посади, якi обiймає особа протягом останнiх 5 рокiв: менеджер з туризму ПП "Нiка Тур 2000", з 20.01.2014 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярошенко Тетяна Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1988
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Менеджер по рекламi та звязкам з громадскiстю ТОВ "Магр-Т Плюс", з 03.07.2012 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом звiтного року посадова особа не переобиралась. Загальний стаж роботи 7 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: менеджер по рекламi та звязкам з громадскiстю ТОВ "Магр-Т Плюс", з 03.07.2012 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скорина Сергiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** економiст управлiння цiнних паперiв та iнвестицiй Полiкомбанку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2014, Безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з 30.06.2015 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Скорини Сергiя Петровича за власним бажанням на пiдставi його заяви вiд 15.06.2015. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду економiста управлiння цiнних паперiв та iнвестицiй Полiкомбанку. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКас"янко Вячеслав Володимировичд/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспорних даних.000000
Головний бухгалтерКравченко Свiтлана Володимирiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Голова Наглядової радиПанасенко Юлiя Юрiїiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.4482349.96076448234000
Член Наглядової радиГолубова Оксана Михайлiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.4450009.88889445000000
Член Наглядової радиЛозицька Тетяна Анатолiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Голова Ревiзiйної комiсiїРожкова Iрина Сергiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Член Ревiзiйної комiсiїСкорина Сергiй Петровичд/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Член Ревiзiйної комiсiїЯрошенко Тетяна Вiталiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.000000
Усього 893234 19.84965 893234 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.