ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї ( дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня, так як лiцензованих видiв дiяльностi ПАТ не здiйснює. Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки Товариство не є учасником iнших юридичних осiб, створених протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки емiтент не має у статутному капiталi державної частки i не займає стратегiчне значення для економiки та безпеки держави чи монопольне (домiнуюче) становище i рейтингова оцiнка емiтента та цiннiих паперiв не здiйснювалась. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента не заповнюється, тому таких фiзичних та юридичних осiб немає. Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2013 i 2014 роки не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як Товариство не випускало облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки Товариство не випускало iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариства не випускало боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, осiкльки Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як Товариство не випускало цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не додається, оскiльки похiднi цiннi папери не випускались в Товариствi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не додається, так як вид дiяльностi Товариство не класифiкується як переробна чи добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя згiдно п.18-27 вiдсутня, так як Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв чи сертифiкатiв ФОН Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як в Товариствi вiдсутня така посада. Рiчна фiнансова звiтнiсть за НП(С) БО не подається, оскiльки ПАТ складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, оскiльки ПАТ подає повний текст висновку згiдно п 29 змiсту.