ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22599983
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0804 , 22.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС” Свiдоцтво Аудиторської палати України №0804 вiд 26.01.2001 р. 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37 т. 25-39-36 Iдент. код – 22599983; Е-mail:markian@mail.ru П/р 26009060755155 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Днiпропетровськ МФО 338783 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» станом на 31.12.2015 року Головi правлiння та акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22599983, що знаходиться за адресою: 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37, яка зареєстрована Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської Ради народних депутатiв 12.07.1995 р., номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб – пiдприємцiв: 1 646 120 0000 006550 i здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Свiдоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 0804 виданого Аудиторською палатою України (надалi - АПУ) 26.01.2001 р., термiн дiї якого продовжено до 29.10.2020 р. (рiшення АПУ № 316/3 вiд 29.10.2015 р.). Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0242, видане Аудиторською палатою України 26.04.2012р. (рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012р.). Сертифiкат аудитора Щирби М.Т.: серiя А № 001221 вiд 28.04.1994 р., термiн дiї якого продовжено до 28.04.2018 р. (рiшення АПУ № 266/2 вiд 04.04.2013 р.).
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО 1. Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» 2. Код за ЄДРПОУ – 05507146 3. Мiсцезнаходження – 14021, м. Чернiгiв, Новозаводський р-н, вул. Любецька, будинок 80 4. Дата державної реєстрацiї – 2 грудня 1994 року ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Вiдповiдно до договору №02/15М вiд «2» лютого 2016 року аудиторська перевiрка проводилась нами у перiод з «2» лютого 2016 року по «18» березня 2016 року в бухгалтерiї Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат». ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» (надалi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ), нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ Чистi активи Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» станом на 31.12.2015 року за даними фiнансової звiтностi становлять – 1748 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України. Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає. У Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» станом на 31.12.2015 року в управлiннi активи, належнi недержавним пенсiйним фондам, вiдсутнi. Протягом 2015 року Товариством не приймалися рiшення щодо: - розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу; - про викуп власних акцiй; - про утворення, припинення його фiлiй, представництв; - про припинення дiяльностi Товариства; - зменшення статутного капiталу. Товариство у 2015 роцi укладало угоду з ПАТ «Полiкомбанк» на отримання кредитної лiнiї на суму 100 тис.грн. (договiр №151 вiд 26.03.2015р., термiн дiї до 26.03.2018 р., ставка -24%). Протягом 2015 року Товариство коштами кредитної лiнiї не користувалось. Протягом 2015 року без рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Скорини С.П. на пiдставi його заяви вiд 15.06.2015 року. На пiдставi вiдповiдi на наш запит Товариство повiдомило, що у 2015 роцi: - не вiдбувалося змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; - не порушувалися справи про банкрутство Товариства та вiдповiдно не виносилися ухвали про його санацiю; - операцiї лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв Товариства на фондовому ринку не вiдбувалися. Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2015 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностей мiж формами фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. Значнi правочини в Товариствi протягом 2015 року не вчинялися. В Товариствi протягом 2015 року не створено службу внутрiшнього аудиту (не запроваджена посада внутрiшнього аудитора) та не розробленi принципи (кодекс) корпоративного управлiння як це передбачено Законом України «Про акцiонернi товариства). В Товариствi корпоративне управлiння, згiдно iз статутом здiйснюють наступнi органи: вищий орган – загальнi збори акцiонерiв; виконавчий орган – правлiння; контролюючi органи – наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Пiд час аудиту належним чином iдентифiкованi та оцiненi аудитором ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, у вiдповiдь на якi розробленi та виконанi належнi процедури, в ходi виконання яких суттєвих викривлень не виявлено. В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» за 2015 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки В зв'язку з обмеженням обсягу аудиту можливий вплив питань, що залишились поза аудиторською вибiркою може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства в цiлому. - Аудитори не були присутнi пiд час проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2015 року. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовiрностi даних про основнi засоби та матерiальнi цiнностi на кiнець звiтного року базувалось виключно на пiдставi альтернативних аудиторських процедур. - У складi основних засобiв Товариства облiковуються повнiстю проамортизованi об'єкти з нульовою залишковою вартiстю, якi продовжують використовуватись у господарськiй дiяльностi, що не вiдповiдає вимогам МСБО 16.7 в частинi визнання таких основних засобiв активами Товариства. - Протягом року Товариство здiйснювало продаж виробничого обладнання, значно скоротило виробничу дiяльнiсть, має значну суму простроченої дебiторської та кредиторської заборгованостi, з 01.04.2015 року на пiдприємствi обмеженi права на користування грошовими коштами на поточних рахунках згiдно постанови про арешт коштiв; виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовим позовами та претензiями; має значну суму необоротних активiв в заставi та обмеження права на користування ними. Ця ситуацiя вказує на наявнiсть певної невизначеностi, щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Iнформацiя про цей факт у примiтках до фiнансової звiтностi не розкрита. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року, а також фiнансовi результати його дiяльностi за 2015 рiк та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Директор М.Т. Щирба Дата аудиторського звiту: «18» березня 2016 року Адреса аудиторської фiрми: 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37 Один екземпляр звiту отримав __________________Касьяненко В.В. 18 березня 2016 р.