ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3348 2181 0 0 3348 2181
будівлі та споруди 2691 1705 0 0 2691 1705
машини та обладнання 639 453 0 0 639 453
транспортні засоби 2 0 0 0 2 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 16 23 0 0 16 23
2. Невиробничого призначення: 33 28 0 0 28 33
будівлі та споруди 33 28 0 0 33 28
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3381 2209 0 0 3381 2209
Опис Згiдно з наказом про облiкову полiтику товариства мiнiмально допустимi строки корисного використання основних засобiв товариства встановленi вiдповiдно до податкового законодавства для кожного об'єкта основних засобiв, якi згiдно п.138.3.3. ст.138 ПКУ можуть переглядатися. Первiсна вартiсть основних засобiв 6816 тис.грн, знос - 4607 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 68%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -1748 491
Статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв не перевищує суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства