ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Касьяненко В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський м"ясокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05507146
4. Місцезнаходження Україна, 14021, Чернігівська область, Новозаводський, м.Чернiгiв, вул.Любецька, 80
5. Міжміський код, телефон та факс (0462) 65-15-08, (0462) 65-11-15
6. Електронна поштова адреса mail@chmk.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82, Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://chmk.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2016

(дата)