ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» (надалi ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» або «Товариство») було створене за законодавством України як Вiдкрите акцiонерне товариство «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» 2 грудня 1994 року, про що було надано свiдоцтво серiї А00 за № 102808 та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї за № 1 064 112 0000 002214
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2011 року змiнено назву пiдприємства на Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» (довiдка А00 № 583690 з ЄДРПОУ, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 064 105 0006 002214).
ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.
Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.
Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством України та засновницькими документами.
ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» зареєстровано платником податкiв за № 5452 вiд 16.05.1994 р. в ДПI м.Чернiгова та взято на облiк в:
в Пенсiйному фондi України як платник єдиного внеску за № 37972192;
в Чернiгiвському мiському вiддiленнi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi за № 740010000576;
Акцiї товариства вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв.
Основна дiяльнiсть Товариства: 10.11 - виробництво м’яса; 46.32 – оптова торгiвля м’ясом i м’ясними продуктами; 47.11 – роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Виробничi потужностi сконцентрованi в Українi.
ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» є товариством, яке знаходиться у приватнiй власностi.
Юридична адреса Товариства: 14021, м. Чернiгiв, Новозаводський р-н, вул. Любецька 80.
Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарський стан об’єкта (прiзвище, iм’я та по-батьковi):
- директор – Касьяненко В.В.;
- головний бухгалтер – Кравченко С.В.

2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
Фiнансова звiтнiсть за 2014 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними на 31.12.2014 року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому фiнансовому роцi.
Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.

3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Всi чисельнi показники, представленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi.
Основними елементами фiнансової звiтностi є такi:
- активи;
- зобов’язання;
- власний капiтал;
- доходи, витрати, прибутки i збитки;
- рух грошових коштiв.
Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2014 року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, виконуються в вiдношеннi з мiжнародними стандартами.

Фiнансова звiтнiсть складається iз:

№ п/п Назва форми звiтностi Призначення звiтностi
1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове становище ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» на певну дату
2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi результати дiяльностi за звiтний перiод
3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим способом) Iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв унаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного перiоду
4 Звiт про власний капiтал Iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом звiтного перiоду
5 Примiтки до фiнансової звiтностi Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат»

Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.
Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
послiдовностi подання iнформацiї;
зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi.
Безперервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.


4. ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, Товариство отримало чистий збиток в сумi 1239 тис грн., i на зазначену дату поточнi зобов’язання перевищували поточнi активи на 4153 тис. грн. Причиною отримання збиткiв є надто високi витрати, а саме, велика кiлькiсть податкiв та обов’язкових платежiв, а також витрати на сплату пiльгових пенсiй до Пенсiйного фонду України.

5. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ

5.1. Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства станом на 31.12.2014 р. зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв.
Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти пiдприємства в нацiональнiй валютi i становлять 3 тис. грн., з них: в касi – 2 тис. грн.; на поточному рахунку в банку 1 тис. грн.
Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2014 роцi вiдсутнi.

5.2. Основнi засоби
Основними засобами в Товариствi вважаються тi активи, якi воно придбає (створює) з метою використання їх у процесi своєї основної дiяльностi, а також для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн. Одиницею облiку основних засобiв вважається окремий об’єкт. Всi об'єкти основних засобiв розподiленi на окремi групи.
У звiтному перiодi облiк надходжень, реалiзацiї, iншого вибуття, визнання та оцiнка основних засобiв проводився з врахуванням вимог МСБО № 16 "Основнi засоби".
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї.
Всi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю (первiсна вартiсть за мiнусом зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi). Собiвартiсть основних засобiв включає цiну придбання, включаючи iмпортнi мита та податки на придбання, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгiвельних знижок та цiнових знижок, будь-якi витрати, якi безпосередньо пов`язанi з доставкою основних засобiв до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом, первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об`єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими Товариство взяло на себе.
При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна об’єктiв основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент понесення.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд дiяльностi.
Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованого зносу.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i за 2014 рiк складає 323 тис. грн. Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 «Основнi засоби» не проведений з причини того, що вiдсутня оцiнка незалежним експертом справедливої вартостi основних засобiв. Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати об'єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi основних засобiв та документальне пiдтвердження облiкових даних, нами прийнято рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних вiдрахувань.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп є такими:
(тис. грн.)
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Строк корисного використання (роки) Знос Залишкова вартiсть
Будинки та споруди 7466 20 4742 2724
Машини та обладнання 2523 10 1884 639
Транспортнi засоби 125 4 123 2
Iнструменти, прилади, iнвентар 47 4 43 4
Iншi основнi засоби 65 4 53 12
Iншi необоротнi матерiальнi активи 0 2 0 0
Всього: 10226 х 6845 3381

Капiталiзацiя витрат на позики, що вiдносяться до придбання (створення) об'єктiв основних засобiв (п.8 МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"), не здiйснювалась.
Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження права власностi на звiтну дату, вiдсутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Основнi засоби, що знаходяться на консервацiї на дату кiнця звiтного перiоду, вiдсутнi.
Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду на дату кiнця звiтного перiоду, вiдсутнi.
Iснують сновнi засоби, переданi у заставу.
За станом на 31.12.2014 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть», вiдсутнi.
Iнвестицiйна нерухомiсть на звiтну дату 31 грудня 2014 року на балансi Товариства не облiковувалась.
Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв.
Переоцiнка об'єктiв основних засобiв в поточному роцi не проводилась.
Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено вiдповiдно до наказу № 4 вiд 28.11.2014р. В результатi проведеної iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено.
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання доходу вiд використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають пiсля списання об’єкта основних засобiв розраховуються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо iснують) i балансовою вартiстю активу, та включаються в звiт про прибутки та збитки за перiод, в якому актив був списаний.
У 2014 роцi Товариство здiйснило такi дiї щодо основних засобiв (за залишковою вартiстю):
• продаж основних засобiв – 191,5 тис. грн.,
• списання основних засобiв – 4,8 тис. грн.,
• введення в експлутацiю – 30,2 тис.грн
Залишкова вартiсть основних засобiв - 3381 тис. грн.

5.3. Нематерiальнi активи
Товариство у звiтному перiодi проводило облiк надходжень, вибуття, визнання та оцiнку нематерiальних активiв з врахуванням вимог МСБО №38 ''Нематерiальнi активи''.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов`язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю.
Пiсля первинного визнання нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (в разi їх наявностi).
У Товариствi є нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї. Вони амортизуються протягом визначеного перiоду i оцiнюються на предмет зменшення корисностi, якщо є ознаки потенцiйного збитку зменшення корисностi вiд даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного фiнансового року. Змiна очiкуваного строку корисної експлуатацiї або очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з активом, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, та враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з визначеним термiном корисної експлуатацiї визнаються в звiтi про прибутки та збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
У ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» станом на 31.12.2014 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю, при цьому первiсна вартiсть i сума накопиченого зносу рiвна 1 тис. грн.
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не здiйснювався. Обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв. У звiтному роцi Товариство не придбавало нематерiальних активiв.

5.4. Iншi необоротнi активи
Iншi необоротнi активи на кiнець року складають – 1184 тис. грн. Це витрати на незавершенi капiтальнi iнвестицiї.

5.5. Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2014 р. Товариство володiє iншими довгостроковими фiнансовими iнвестицiями у виглядi акцiй iнших пiдприємств на загальну суму 1334 тис. грн., а саме:
акцiї ТОВ «Слабинське» на суму 1,49 тис. грн., частка в статутному капi – 5%;
акцiї ВАТ «Промислово-енергетичнi системи» на суму 1332,5 тис. грн., частка в статутному капiталi – 5,39%.
Прибутку вiд iнвестицiйної дiяльностi в 2014 роцi Товариство не отримувало.

5.6. Запаси
Облiк, оцiнка та визнання запасiв у звiтному перiодi проводились з врахуванням вимог МСБО № 2 "Запаси". Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку Товариство визначило окремi найменування запасiв з розбивкою на види й групи.
Запаси Товариство оцiнює за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi Товариством пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного мiсяця розподiляється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 “Запаси”.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом «середньозваженої собiвартостi» для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 “Запаси".
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей.
Станом на дату балансу вартiсть запасiв Товариства становить 112 тис. грн. та у розрiзi груп має наступну структуру:
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець року
Виробничi запаси 111
Готова продукцiя 1
Разом 112

Статтю виробничi запаси складають:
(тис. грн.)
Виробничi запаси Балансова вартiсть на кiнець року
Тара i тарнi матерiали 6
Iншi матерiали 105
Всього 111

Запаси Товариства в порiвняннi iз попереднiм роком зменшилися за рахунок спадання обсягiв виробництва та придбаних товарiв, зменшення залишкiв готової продукцiї на складах пiдприємства, через спадання попиту на продукцiю.
Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi вiдсутнi.
Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi.
Протягом 2014 року здiйснювалась уцiнка запасiв.

5.7. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом iз встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за первiсною вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється, коли отримання повної суми заборгованостi в подальшому неможливий. Керiвництво визначає вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, ґрунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв та на аналiзi строкiв не погашення заборгованостi. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу в момент її виникнення.
Поточна дебiторська заборгованiсть у звiтному перiодi визнавалася Товариством активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг i оцiнювалася за первiсною вартiстю згiдно вимог МСБО №18 "Дохiд".
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу оцiнювалися за чистою реалiзацiйною вартiстю. Первiсна вартiсть iншої дебiторської заборгованостi на дату балансу оцiнювалась як чиста реалiзацiйна вартiсть. В загальнiй сумi дебiторської заборгованостi безнадiйна не облiковується.
Розмiр дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2014р. складає 1331 тис. грн., в тому числi:
- за товари, роботи, послуги 188 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом 459 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 684 тис. грн.
Основнi дебiтори за розрахунками по товарах i послугах
Дебiтори Сума, тис. грн. Предмет заборгованостi
МПК «Миколаїв» 168544 За готову продукцiю
ТОВ «ТРИ-АЛ» 22833 Оренда примiщення
ООО «Слабинское» 444000 За зерно
ООО «Слабинское» 59456 За худобу
Мiсцевий бюджет 50000 Попередня оплата
Товариство очiкує погашення даної заборгованостi протягом 2015 року.
Протягом 2014 р. безнадiйна дебiторська заборгованiсть не списувалась.
У 2014 роцi резерв сумнiвних боргiв Товариство не створювало.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть (короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 днiв.
За звiтний рiк дебiторська заборгованiсть зросла у структурi оборотних активiв iз 77,70% за 2013 рiк до 92% у 2014 роцi. При цьому вона зменшилась в порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом за статтею за товари, роботи, послуги на 29,85% або на 80 тис. грн., зросла за статтею розрахунки з бюджетом – на 118 тис. грн. або 34,60%, при цьому зменшилася сума iншої поточної дебiторської заборгованостi на 59 тис. грн. або 7,94%.

Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
У вiдповiдностi до законодавства, та згiдно МСБО 24 пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони..
Протягом 2014 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
Протягом 2014 року пiдприємство здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами, як отримання та повернення поворотної фiнансової допомоги згiдно договорiв вiд засновникiв,а також реалiзацiя обладнання.

5.8. Власний капiтал
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 р. складається з:
• статутного капiталу в сумi 2250 тис. грн.;
• резервного капiталу в сумi 85 тис. грн.;
• непокритого збитку – 1844 тис. грн.
Статутний капiтал
Статутний капiтал Товариства згiдно Статуту складає 2250 тис. грн., i подiлений на 4500000 простих iменних акцiй. Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї складає 0,5 грн. На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю.
У 2014 роцi змiни до розмiру статутного капiталу не вносилися.
Станом на 31.12.2014 р. акцiї Товариства належать 1071 акцiонерам - фiзичним особам та 3 юридичним особам
Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi.
Резервний капiтал – Залишок на 01.01.2014 р. – 85 тис. грн.
Рух резервного капiталу протягом звiтного перiоду вiдсутнiй
Станом на 31 грудня 2014 року капiтал у iнших резервах вiдсутнiй
Емiсiйний дохiд на звiтну дату вiдсутнiй. Емiсiйний дохiд на аналогiчну звiтну дату 2014 року вiдсутнiй
На звiтну дату 31 грудня 2014 року накопиченi курсовi рiзницi вiдсутнi
Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансi станом на 31.12.2014 р. становить 1844 тис. грн. Збiльшення непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого в 2014 роцi збитку у розмiрi 1239 тис. грн.
Рух власного капiталу
Порiвняно з початком року власний капiтал Товариства зменшився на 1239 тис. грн. або 71,62% у зв’язку iз збитковою дiяльнiстю Товариства у 2014 роцi.

5.9. Зобов’язання
Зобов'язання Товариством у звiтному перiодi визнавалися, якщо їх оцiнка була достовiрною для їх визнання та їх погашення, за очiкуванням, призводило до вибуття ресурсiв Товариства, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Зобов'язаннями в Товариствi визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його економiчних вигiд. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО .
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, договори фiнансової гарантiї, а також похiднi фiнансовi iнструменти.
Для визначення справедливої вартостi можуть використовуватися припущення, що справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iнших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що цi iнструменти будуть погашенi в найближчому майбутньому.
Поточнi зобов'язання вiдображаються у балансi по сумi погашення.
Станом на 31.12.2014р. поточнi зобов’язання Товариства складають 5599 тис. грн. i включають:
кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 333 тис. грн.
поточнi зобов’язання за розрахунками:
-з бюджетом – 25 тис. грн.;
iншi поточнi зобов’язання – 5241 тис. грн.
Основнi кредитори товариства
Кредитори Сума, тис. грн. Предмет заборгованостi
ТОВ «Агробiз-12» 398330 За продукти харчування
ТОВ «Агробiз-12» 21277 За худобу
ДП «Iнтерагросистема» 21318 За худобу
ТОВ «Агрополiтех ЛТД» 100794 За матерiали
АФ «СВК «Перше травня» 25263 За худобу
ПОСП «Жадькiвське» 22067 За худобу
В загальному за звiтний рiк поточна кредиторська заборгованiсть зменшилася на 123 тис. грн. або 26,97%, а також зменшилась сума довгострокової заборгованостi на 438 тис. грн, або на 25,87%.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги є безвiдсотковою i, як правило, погашається протягом 60-ти днiв. Iншi поточнi зобов’язання (iнша поточна кредиторська заборгованiсть) є безвiдсотковi i погашаються в середньому за шiсть мiсяцiв.
Простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати станом на 31.12.2014 р. Товариство немає. Заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi, Товариство немає. Кредиторська заборгованiсть у 2014 роцi не списувалася.
Довгостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2014р. становлять 1255 тис. грн. Це кредит у ПАТ «Банк «Демарк». Договiр укладений строком по 30 квiтня 2015 року пiд 21,5 % рiчних.

5.10. Доходи i витрати
Дохiд вiдповiдно до Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв визначається Товариством як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов’язань, що веде до збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов’язаних iз внесками учасникiв власного капiталу.
Дохiд визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд Товариством оцiнюється як ймовiрне, та якщо дохiд може бути достовiрно оцiнений i не пов'язаний зi строком сплати платежу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка отримана або пiдлягає отриманню з урахуванням визначених в договорi умов платежу за вирахуванням податкiв та iн.
Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Товариство за 2014 рiк отримало чистий доход (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг) у розмiрi 5930 тис. грн., що на 3329 тис. грн. менше порiвняно з попереднiм роком. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг) склала 5439 тис. грн., що на 2816 тис. грн. менше порiвняно з попереднiм роком. У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг)» вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i товарiв, що складається з виробничої собiвартостi товарiв, послуг, що були реалiзованi протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних i виробничих витрат.
До складу iнших операцiйних доходiв Товариства була вiднесена реалiзацiя ТМЦ на загальну суму 102 тис. грн., до складу iнших доходiв – реалiзацiя основних засобiв .на суму 195 тис. грн.
Витрати Товариства за 2014 рiк, крiм собiвартостi, складають: адмiнiстративнi витрати в сумi 1009 тис. грн., (утримання та обслуговування пiдприємства), витрати на збут продукцiї 71 тис. грн. , iншi операцiйнi витрати 418 тис. грн., фiнансовi витрати – 331 тис. грн., iншi витрати – 38 тис. грн., витрати з податку на прибуток – 4 тис. грн. Загальна сума понесених витрат 7466 тис. грн., при цьому сума усiх отриманих доходiв склала 6227 тис. грн. В результатi Товариство отримало чистий збиток за 2014 рiк в сумi 1239 тис. грн.
До елементiв операцiйних витрат станом на 31.12.2014 р. були вiднесенi наступнi суми витрат:
(тис. грн.)
Матерiальнi затрати 5405
Витрати на оплату працi 624
Вiдрахування на соцiальнi заходи 222
Амортизацiя 323
Iншi операцiйнi витрати 1307
Разом 7881

5.11. Рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 р. складено Товариством за вимогами МСБО 7 на основi прямого методу, згiдно з яким, розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. Застосування даного методу складання звiту базується на безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов’язань. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Чистий рух грошових коштiв Товариства за 2014 рiк складає -7 тис. грн., зокрема:
- вiд операцiйної дiяльностi +352 тис. грн.;
- вiд iнвестицiйної дiяльностi +79 тис.грн.
- вiд фiнансової дiяльностi –438 тис. грн.6. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Умови функцiонування
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки.

РИЗИКИ
В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками, проте його дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти.
При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть звiту про фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; чутливiсть вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових ризикiв.

Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2014 року змiни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал Товариства.

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це ризик того, що у Товариства виникне фiнансовий збиток, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю (передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти.

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог.

Управлiння капiталом
Основною метою Товариства по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi та максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Товариство здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу Товариство може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам чи випускати новi акцiї.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2011р., внесення змiн до мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнтiв фiнансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi. Полiтика Товариства передбачає пiдтримання значень даного коефiцiєнта у межах 5-10%.

Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Товариство, можливо, буде змушене визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Товариства. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам тощо. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв.

Юридичнi ризики
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовим позовами та претензiями.

Припинена дiяльнiсть
Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi , що вiдповiдає критерiям припиненої дiяльностi, немає.

Безперервнiсть дiяльностi
Протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Товариства була безперервною. Застереження управлiнського персоналу Товариства вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдсутнi

7. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ:
Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».

8. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО № 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду».
Компанiя оцiнила в перiод з 31.12.2014 року й до цiєї дати iснування наступних подiй: подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2014 рiк); та подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Жодної з наведених вище подiй виявлено не було, а тому вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10, щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства вiдсутнi.

Кредити та позики
Пiсля балансової дати Товариство не залучало кошти нi для фiнансування дiяльностi мiжнародних фiнансових iнституцiй, нi у формi довгострокових iноземних банкiвських кредитiв.

Дивiденди
Пiсля балансової дати 31.12.2014 року Товариство не оголошувало про виплату дивiдендiв акцiонерам.


Директор _________________________ Касьяненко В.В..

Головний бухгалтер _________________________ Кравченко С.В.