ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АФ "Консул"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21131551
Місцезнаходження Україна, Тернопільська область, -, м. Тернопiль, 46008, Медова, 12 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0053
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0352) 43-00-23
Факс (0352) 43-00-23
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис У звiтному роцi товариство не змiнювало аудитора. Аудиторськi послуги надаються вiдповiдно до укладеного договору щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Деснянський, м. Чернiгiв, 14005, вул. Київська, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон 0462651000 *163
Факс 0462651000 *1004
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування у 2014 роцi здiйснювалось на пiдставi договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах №11-18/147Е вiд 11.11.2013 року. Депозитарна установа у 2014 роцi не змiнювалась.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подiльський, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства. Депозитарiй Товариства не змiнювався.