ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 67
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради.
Порядок денний чергових загальних зборiв (всi питання запропонувала Титаренко Алла Iванiвна, Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не вносились):
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Ухвалали: Обрати лiчильну комiсiю в такому складi: Ляшко Iрина Олександрiвна - (голова),Бондiна Неллi Анатолiївна, Даценко Свiтлана Михайлiвна – члени комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Ухвалили: Обрати Головою загальних зборiв Васильченко Вячеслава Георгiйовича, секретарем загальних зборiв Махонькова Iгора Вадимовича.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Ухвалили:Затвердити наступний регламент загальних зборiв: на виступи по питаннях порядку денного загальних зборiв акцiонерiв надати до 20 хв., на пропозицiї, запитання – до 5 хв.
4. Звiт директора ПАТ “Чернiгiвський м’ясокомбiнат” по пiдсумках фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. Основнi напрямки розвитку на 2014 рiк. Ухвалили: 1.Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» за 2013 рiк. 2.Затвердити основнi напрямки розвитку Товариства на 2014 рiк.
5. Звiт голови Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. Ухвалили: Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» за 2013 рiк.
6. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Ухвалили: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2013р.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства. Порядок покриття збиткiв за 2013 рiк та плановий розподiл прибутку Товариства на 2014 рiк
Ухвалили: 1.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 р. 2. Збитки за 2013 рiк покривати iз прибутку наступних перiодiв. 3. Затвердити плановий розподiл прибутку Товариства на 2014 р. – 50 % прибутку направити на виплату дивiдендiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 26.11.2014
Кворум зборів** 99.91
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 06.10.2014 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (всi питання запропонувала Титаренко Алла Iванiвна, пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не вносились):
1. Про передачу депозитарнiй установi повноважень лiчильної комiсiї та
затвердження умов вiдповiдного договору з нею. Ухвалили: Передати депозитарнiй установi ПОЛIКОМБАНК повноваження лiчильної комiсiї. Затвердити договiр про надання акцiонерiв вiд 21.10.2014р No11-16/332 З.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження
регламенту загальних зборiв. Ухвалили: 1. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв Єрка Тараса Iвановича.
2. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Глека Вадима Петровича.
3. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
3. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. Ухвалили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради:
- Васильченка Вячеслава Георгiйовича;
- Махонькова Iгоря Вадимовича;
- Титаренко Алли Iванiвни.
4. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. Ухвалили: Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради публiчного акцiонерного
товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» – три особи.
5. Обрання членiв Наглядової ради. Ухвалили: Обрати Наглядову раду у складi трьох осiб:
- Голубова Оксана Михайлiвна,
- Панасенко Юлiя Юрiївна,
- Лозицька Тетяна Анатолiївна.
6. Обрання Голови Наглядової ради. Ухвалили: Обрати Головою Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
«Чернiгiвський м’ясокомбiнат» Панасенко Юлiю Юрiївну.
7. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради. Ухвалили: Затвердити умови безоплатних договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства пiдписати безоплатнi договори (контракти) з усiма членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Ухвалили: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї:
- Яришкiна Тетяна Михайлiвна – Голова Ревiзiйної комiсiї
- Паливода Катерина Володимирiвна – член Ревiзiйної комiсiї
- Сидоренко Марiя Iванiвна – член Ревiзiйної комiсiї
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Ухвалили: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб:
- Ярошенко Тетяна Вiталiївна,
- Рожкова Iрина Сергiївна,
- Скорина Сергiй Петрович.
10. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. Ухвалили: Затвердити умови безоплатних договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї та уповноважити директора Товариства пiдписати безоплатнi договори (контракти) з усiма членами Ревiзiйної комiсiї.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. Ухвалили: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про
акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 25.11.2015:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 1500 тис. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 1500 тис. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.;
- щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 2500 тис. грн.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.