ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21131551
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, оф 21.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0053 , 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0031, д/в, д/в, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) № 93 вiд «27» березня 2015 року АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» станом на 31 грудня 2014 року Адресат – власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» та Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Консул», Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 i продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 року до 04.11.2015 року, Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 0031, видане 04.07.2013 року, термiн дiї до 04.11.2015 року. Мельник Роман Олексiйович, сертифiкат аудитора А № 000205, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 12 вiд 17.02.1994 року, термiн дiї до 17.02.2018 року. Мельник Андрiй Романович, сертифiкат аудитора А № 006044, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 157 вiд 26.12.2005 року, термiн дiї до 26.12.2015 року. Мiсцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, оф 21, тел/факс (0352) 43 00 23, е-mail: consul_audit@ukr.net
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат», яка складається з Балансу пiдприємства (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2014 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим способом) за 2014 рiк та Звiту про власний капiтал за 2014 рiк, а також Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що минув, стислого викладу суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток. Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням описаної в Примiтках до фiнансової звiтностi концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуваннi вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал (керiвництво ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат») несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуваннi вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайств або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели перевiрку у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» (нова редакцiя), Мiжнародними стандартами аудиту (далi - МСА) зокрема, МСА 700, 705, 706 та iншими стандартами, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих виправлень. Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядали заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат». Аудит також включав оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Виконанi аудиторами процедури для розгляду оцiнених ризикiв з професiйним скептицизмом констатують вiдсутнiсть ризикiв суттєвого викривлення у фiнансовiй звiтностi. Обсяг аудиторської перевiрки згiдно з вимогами до аудиторського висновку включав в себе розкриття iнформацiї щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу тощо, у вiдповiдностi з чинним законодавством та МСФЗ. Аудитори стверджують, що нами отриманi достатнi та прийнятнi докази, що забезпечують достатню й обґрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фiнансової звiтностi та є пiдтвердженням її достовiрностi та повноти. На основi проведених аудиторських процедур, оцiнки вiдповiдностi можна зазначити, що бухгалтерський облiк, в цiлому, ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV (далi – Закон № 996), МСБО та МСФЗ та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi аудиторами не виявлено. Фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi аудиторами не виявлено.
НЕЗАЛЕЖНА ДУМКА Аудиторською перевiркою встановлено, що ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» функцiонує на законних засадах i у своїй дiяльностi керується чинним законодавством та Статутом товариства. МСА вимагають вiд нас оцiнити чи є обґрунтованими оцiнки, у тому числi облiковi оцiнки за справедливою вартiстю. У зв’язку з цим, що Товариством переоцiнка основних засобiв, дебiторської заборгованостi, кредиторської заборгованостi, можливiсть якої передбачена МСФЗ, не здiйснювалася, ми не можемо вважати, що такi активи та зобов’язання повною мiрою вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2014р. У той же час допускаємо, що зазначенi викривлення можуть бути несуттєвими. У зв’язку з тим, що ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв та заборгованостi, яка здiйснювалась до початку проведення аудиту, здiйсненi i виконанi нами альтернативнi процедури дають обмежену впевненiсть щодо даних показникiв у фiнансовiй звiтностi. Зазначена причина призвела до висловлення умовно-позитивної думки, однак, має обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручує загальний фiнансовий стан. На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у вищезазначеному абзацi, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат» на 31 грудня 2014 року, а також результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Директор Аудиторської фiрми «Консул» сертифiкат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник Аудитор, сертифiкат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник Дата аудиторського звiту «27» березня 2015 року м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А тел. 43 00 23