ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3832 3348 0 0 3832 3348
будівлі та споруди 2822 2691 0 0 2822 2691
машини та обладнання 984 639 0 0 984 639
транспортні засоби 8 2 0 0 8 2
інші 18 16 0 0 18 16
2. Невиробничого призначення: 38 33 0 0 33 38
будівлі та споруди 38 33 0 0 38 33
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3870 3381 0 0 3870 3381
Опис Згiдно з наказом про облiкову полiтику товариства мiнiмально допустимi строки корисного використання основних засобiв товариства встановленi вiдповiдно до податкового законодавства для кожного об'єкта основних засобiв, якi згiдно п.145.1.9. ст.145 ПКУ можуть переглядатися. Первiсна вартiсть основних засобiв 10226 тис.грн, знос - 6845 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 67%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 491 1730
Статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв не перевищує суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.