ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публiчне акцiонерне Товариство „Чернiгiвський м’ясокомбiнат” (надалi „Товариство”) засноване шляхом перетворення орендного пiдприємства „Чернiгiвський м’ясокомбiнат” згiдно з рiшенням вищого органу управлiння органiзацiї орендарiв у закрите акцiонерне Товариство, перереєстроване виконкомом Чернiгiвської мiської Ради народних депутатiв Розпорядженням № 260-р вiд 2 грудня 1994 року, як суб’єкт пiдприємницької дiяльностi. Державної частки у статутному фондi товариства на кiнець звiтного перiоду не було. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 квiтня 2011 року ( протокол № 1) Закрите акцiонерне товариство „Чернiгiвський м’ясокомбiнат” перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство „Чернiгiвський м’ясокомбiнат”. Публiчне акцiонерне товариство „Чернiгiвський м’ясокомбiнат” є правонаступником всiх прав i зобов’язань закритого акцiонерного товариства „Чернiгiвський м’ясокомбiнат”.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство складається з одного пiдприємства, структурних пiдроздiлiв, видiлених на окремий баланс та дочiрнiх пiдприємств немає.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Загальна кiлькiсть працiвникiв - 35 чол.Осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2, Працюючих на умовах неповного рабочого часу - 3. Фонд оплати працi за 2014 рiк становить 628тис.грн, що на 82тис.грн менше нiж за попереднiй перiод. Зменшення фонду оплати працi пов"язане iз зменшенням кiлькостi працiвникiв. Кадрова програма направлена на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї забезпечується через самоосвiту.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної журнальної форми рахiвництва з використанням комп'ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає вимогам законодавчих актiв та нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Обрана Товариством облiкова полiтика протягом звiтного перiоду була незмiнною.
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог законодавчих актiв та нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, Положення про облiкову полiтику Товариства. Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ та обранiй облiковiй полiтицi (принципам оцiнки статей звiтностi та методам щодо окремих статей звiтностi). Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi товариство обрало 01.01.2012 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з прийнятою облiковою полiтикою Товариства. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами. Придбанi, створенi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю Запаси оцiнюються за меншою з таких з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, якi визначаються згiдно з МСБО 2 "Запаси". При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за формулою -"перше надходження - перший видаток" (ФIФО). . Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється з врахуванням загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iнших доходiв здiйснюється Товариством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахункiв згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку в цiлому у вiдповiдностi з до норм МСБО 18 "Дохiд". Доходи вiд реалiзацiї робiт та послуг визначаються на дату документального оформлення факту виконаних робiт, наданих послуг. Доходи оцiнюються згiдно з МСБО 18 "Дохiд". Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (наданих послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види продукцiї: м"ясо свинини i яловичични в полутушах, субпродукти, напiвфабрикати великокусковi. Послуги - здача торгових павiльйонiв в оренду. Основнi ринки збуту - м. Чернiгiв та Чернiгiвська обл. Постачальниками сировини є фiзичнi та юридичнi особи, виробники сiльгосппродукцiї ( в нашому випадку ВРХ та свиней).
Ризики, якi впливають на прибутковiсть роботи пiдприємства i можуть призвести до збiльшення собiвартостi продукцiї, належать:
- ризик збiльшення цiн на сировиннi й енергетичнi ресурси, що може спричинити зростання витрат на пiдготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукцiї (робiт, послуг) та призвести до зниження доходу емiтента.
1. Маркетинговi ризики:
Зумовленi невизначенiстю попиту на продукцiю/послуги, що виробляє/надає емiтент. До них можна вiднести потенцiйнi втрати пiдприємства вiд несумлiнностi контрагентiв або неплатоспроможностi постачальникiв i покупцiв.
Конкретнi факти такої неплатоспроможностi постачальникiв i покупцiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi пiдприємства
Також нформацiя за цим ризиком представлена у iнших частинах звiту, зорема у фiнансовiй звiтностi.
Для зменшення впливу цього фактору ризику емiтент вживає таких заходiв : проводить ретельний вiдбiр контрагентiв та постiйний монiторинг їх платоспроможностi.
2. Ризики змiни законодавства:
Новi законодавчi акти, а також численнi змiни, що вносяться до вже iснуючих, в бiльшостi випадкiв спонукають пiдприємство до додаткових витрат. Також є небезпечним постiйнi змiни податкового законодавства – традицiйний фактор збiльшення витрат пiдприємства.
До зазначених ризикiв призводять не стабiльна полiтична ситуацiя в країнi, яка стимулює чисельнi змiни до чинного законодавства.
Для зменшення впливу цього фактору ризику емiтент вживає таких заходiв : проводить постiйний монiторинг дiючого законодавства та вiдстежує проекти законодавчих актiв, з метою швидкого реагування на змiни законодавчiй базi.
3. Ризики неплатоспроможностi:
Пов’язанi з неможливiстю швидкого здiйснення розрахункiв. У процесi дiяльностi пiдприємства можливi випадки тимчасової вiдсутностi високолiквiдних активiв (наприклад, грошових коштiв) у необхiднiй кiлькостi. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбiльше – спричинити додатковi витрати (наприклад, через тимчасову вiдсутнiсть грошових коштiв може бути упущено вигiдний контракт з постачальником або виникає необхiднiсть залучення кредитiв).
Факти невистачання таких високолiквiдних активiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi пiдприємства, зокрема у виглядi зростання виробничих запасiв при зменшеннi грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Для зменшення впливу цього фактору ризику емiтент вживає таких заходiв : проводить постiйний монiторинг кон'юнктури ринку з метою аналiзу найбiльш привабливих методiв реалiзацiї свої послуг/своєї продукцiї.
4. Ризики iнфляцiйних процесiв:
Пов’язанi iз знецiненням активiв пiдприємства.
До зазначених ризикiв призводять не досить мiцна економiчна ситуацiя в країнi та нестабiльна економiчна ситуацiя взагалi у свiтi, яка стимулює iнфляцiйнi процеси.
Полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента, якi включають, але не обмежуються такими:
- полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому;
Залежить вiд ризику змiни законодавства, нестабiльної полiтичної та загальної економiчної ситуацiї в Українi
1. Податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть емiтента у податковому просторi є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку.
2. Невизначенiсть регуляторного середовища для дiяльностi є ризиком для Товариства, у зв’язку iз достатнiм рiвнем регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства. Несвоєчасна пiдготовка роз’яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб’єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища.
3. Рецесiя чи зниження темпiв економiчного розвитку: зниження темпiв економiчного розвитку приведе до зменшення обсягiв виробництва, i вiдповiдно до зменшення доходiв Товариства.
Для зменьшення впливу цього фактору ризику, емiтент вживає таких заходiв: постiйний монiторинг ринку, попереднi закупiвлi обладнання, гнучка цiнова полiтика.
Пiдхiд емiтента до управлiння ризиками припускає комплексну систему внутрiшнього контролю та управлiння, засновану на стратегiчному та поточному плануваннi.
Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцiнює ризики емiтента, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей, оцiнка ризикiв також може додатково проводитись у випадках суттєвих змiн зовнiшнього середовища, стратегiї та цiлей пiдприємства. Менеджмент iнформований i розумiє, як ризики впливають на досягнення цiлей пiдприємства. Усi рiшення емiтента приймаються з врахуванням iснуючих, а також потенцiйних загроз i можливостей.
Емiтент для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи:
- регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей;
- забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння;
- здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками;
- рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi компанiї нерацiонально чи неможливо.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; В 2011 роцi реалiзовано магазин "Калина".
В 2012 р. надiйшло основних засобiв на суму 24 тис.грн, вибуло основних засобiв на суму 438 тис.грн
У 2013 роцi Товариство здiйснило продаж основних засобiв - 37 тис. грн., придбань основних засобiв не було.
У 2014 роцi надiйшло основних засобiв на суму 30 тис.грн, вибуло основних засобiв на суму 196 тис.грн
Значних iнвестицiй не планує.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, вiдсутнi. Дочiрнiх/залежних пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства не має. Правочини укладенi з афiлiйованими особами вищезазначених осiб також вiдсутнi iз-зi вiдсутностi афiлiйованих осiб.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби» з вiдображенням в синтетичному облiку на рахунку 10 «Основнi засоби». На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть наявних власних основних засобiв складає 10226 тис. грн., знос – 6845 тис. грн. У звiтному роцi дооцiнка первiсної вартостi та зносу не проводилася. Вибуття основних засобiв (905 тис. грн.) та їх надходження (30 тис. грн.) в облiку вiдображено у вiдповiдностi iз стандартом.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом України, i за 12 мiсяцiв 2014 року складає 323 тис. грн. Ступiнь зношеностi необоротних активiв – 66,94%. Орендованих основних засобiв немає. Товариство має основнi засоби невиробничого призначення. Арешт не накладався. Ступiнь використання основних засобiв в середньому 90% Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням.
До складу основних засобiв входять: будинок, споруди, передавальнi пристрої
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: Планiв з приводу капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв найближчим часом пiдприємство не має. Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Основнi засоби товариство не орендує,. На пiдприємствi охорона навколишнього середовища ведеться вiдповiдно до законодавства та вимогам природоохоронних правил i норм.Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах.

проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Велика конкурентнiсть та не значна здача поголiв"я ВРХ та свиней.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафнi санкцiї не накладалися.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство працює на госпрозрахунку.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Полiпшення фiнстану пiдприємства.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Не передбачається.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; 30.09.2014, справа №825/3098/14 про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення. Позивач: ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат». Вiдповiдач : ДПI м.Чернiгова. Сума позову – 244920,00 грн. Справа розглядалася в Чернiгiвському окружному адмiнiстративному судi. Позов задоволено на користь позивача.
07.10.2014, справа №825/3214/14 про стягнення витрат на виплату i доставку пенсiї.Позивач: Пенсiйний Фонд України. Вiдповiдач: ПАТ «Чернiгiвський м’ясокомбiнат». Сума позову – 51169,77. Справа розглядалася в Чернiгiвському окружному адмiнiстративному судi. Позов задоволено на користь позивача.
31.10.2014, справа №927/1700/14 про стягнення заборгованостi за кредитом. Позивач : ПАТ «Банк «Демарк». Вiдповiдач: «Чернiгiвський м’ясокомбiнат». Сума позову – 1300013,71. Справа на розглядi в Господарському судi Чернiгiвської областi.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнформацiя вiдсутня.