ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" (надалі ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" або "Товариство") було створене за законодавством України як Відкрите акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" 2 грудня 1994 року, про що було надано свідоцтво серії А00 за № 102808 та зроблено запис в журналі обліку реєстрації за № 1 064 112 0000 002214
На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2011 року змінено назву підприємства на Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" (довідка А00 № 583690 з ЄДРПОУ, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 064 105 0006 002214).
ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням. Товариство діє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди із зацікавленими підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
Предмет і цілі діяльності, а також повноваження органів управління Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у відповідності з вимогами чинного законодавства.
Товариство функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та засновницькими документами.
ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" зареєстровано платником податків за № 5452 від 16.05.1994 р. в ДПІ м.Чернігова та взято на облік в:
" в Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску за № 37972192;
" в Чернігівському міському відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за № 740010000576;
Акції товариства вільно обертаються на відкритому ринку цінних паперів.
Основна діяльність Товариства: 10.11 - виробництво м'яса; 46.32 - оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; 47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Виробничі потужності сконцентровані в Україні.
ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" є товариством, яке знаходиться у приватній власності.
Юридична адреса Товариства: 14021, м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Любецька 80.
Особи, відповідальні за фінансово-господарський стан об'єкта (прізвище, ім'я та по-батькові):
- директор - Касьяненко В.В.;
- головний бухгалтер - Кравченко С.В.

2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Фінансова звітність за 2013 складена на основі бухгалтерських даних відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, які є чинними на 31.12.2013 року та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Застосована Товариством облікова політика відповідає тій, що використовувалась у попередньому фінансовому році.
Інформацію про облікову політику Товариства, яка відсутня у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до МСФЗ, а також додатковий аналіз статей звітності відображено у примітках до річної фінансової звітності, які мають таку структуру: інформація про Товариство; база підготовки фінансової звітності; істотні бухгалтерські оцінки; основні принципи бухгалтерського обліку; деталізація основних статей звітності; операції з пов'язаними сторонами; фактичні та потенційні зобов'язання; події після дати фінансової звітності.

3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПРИНЦИПИ
Бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених П(С)БО, опублікованих МСФЗ та МСБО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, фінансова звітність складена відповідно до вимог МСФЗ.
Основуючись на економічній сутності операцій та обставин діяльності, підприємство визначило українську гривню як валюту виміру та представлення. Виходячи з цього, операції в інших валютах, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Всі чисельні показники, представлені в звіті, округлені до (ближньої) тисячі.
Основними елементами фінансової звітності є такі:
- активи;
- зобов'язання;
- власний капітал;
- доходи, витрати, прибутки і збитки;
- рух грошових коштів.
Оцінки в відношенні до вхідних залишків балансу станом на 01 січня 2013 року, а також сум всіх інших періодів, наданих в фінансовій звітності згідно МСФЗ, виконуються в відношенні з міжнародними стандартами.


Фінансова звітність складається із:

№ п/п Назва форми звітності Призначення звітності
1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) Інформація про фінансове становище ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" на певну дату
2 Звіт про фінансові результати Інформація про доходи, витрати та фінансові результати діяльності за звітний період
3 Звіт про рух грошових коштів Інформація про надходження і вибуття грошових коштів унаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду
4 Звіт про власний капітал Інформація про зміни у власному капіталі протягом звітного періоду
5 Примітки до фінансової звітності Розкриття інформації про діяльність ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат"

Фінансові звіти правдиво відображують фінансове становище, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів Товариства.
Необхідною умовою правдивого відображення діяльності Товариства є подання інформації у спосіб, який забезпечує якісні характеристики фінансових звітів.
Якісні характеристики визначають ступінь корисної інформації, наведеної у фінансових звітах. Концептуальна основа МСФЗ містить чотири основні якісні характеристики фінансової інформації: зрозумілість, доречність, достовірність та зіставність.
Для правдивого відображення фінансового становища і результатів діяльності Товариства при складанні фінансових звітів дотримано:
" основи безперервності діяльності;
" основи нарахування;
" окремого подання активів і зобов'язань, доходів і витрат;
" окремого подання та об'єднання статей, виходячи з їхньої суттєвості;
" послідовності подання інформації;
" зіставності інформації.
Фінансова звітність підготовлена на основі безперервної діяльності.
Безперервність діяльності означає, що керівництво не має наміру ліквідувати Товариство або припинити операції або не існує реальної альтернативи, крім як зробити це. Тому при підготовці фінансової звітності керівництво здійснює оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність.
Визнанню належать всі активи і зобов'язання, які відповідають критеріям згідно з МСФЗ. Всі визнані активи та зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ по собівартості.
Для складання фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво проводило оцінку активів, зобов'язань, доходів та видатків на основі принципу обачності.

4. ЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, Товариство отримало чистий збиток в сумі 415 тис грн., і на зазначену дату поточні зобов'язання перевищували поточні активи на 2959 тис. грн. Причиною отримання збитків є надто високі витрати, а саме, велика кількість податків та обов'язкових платежів, а також витрати на сплату пільгових пенсій до Пенсійного фонду України.

5. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
5.1. Грошові кошти і їх еквіваленти
Грошові кошти Товариства станом на 31.12.2013 р. зберігаються на банківських рахунках та у касі. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, в касі, грошові документи та еквіваленти грошових коштів.
Станом на 31 грудня 2013 року грошові кошти підприємства в національній валюті і становлять 10 тис. грн., з них: в касі - 1 тис. грн.; на поточному рахунку в банку 9 тис. грн.
Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2013 році відсутні.

5.2. Основні засоби
Основними засобами в Товаристві вважаються ті активи, які воно придбає (створює) з метою використання їх у процесі своєї основної діяльності, а також для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 2500 грн. Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт. Всі об'єкти основних засобів розподілені на окремі групи.
У звітному періоді облік надходжень, реалізації, іншого вибуття, визнання та оцінка основних засобів проводився з врахуванням вимог МСБО № 16 "Основні засоби".
Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Всі основні засоби відображені за собівартістю (первісна вартість за мінусом зносу та накопичених збитків від зменшення корисності). Собівартість основних засобів включає ціну придбання, включаючи імпортні мита та податки на придбання, які не підлягають відшкодуванню, після вирахування торгівельних знижок та цінових знижок, будь-які витрати, які безпосередньо пов`язані з доставкою основних засобів до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом, первісну попередню оцінку витрат на демонтаж, переміщення об`єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими Товариство взяло на себе.
При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна об'єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у момент понесення.
Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень від реалізації та балансової вартості і включаються в інші доходи або витрати від діяльності.
Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу.
Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до нуля.
Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом і за 2013 рік складає 328 тис. грн. Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 "Основні засоби" не проведений з причини того, що відсутня оцінка незалежним експертом справедливої вартості основних засобів. Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцінювати об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ, та можливість звільнення від вимог, коли вартість дотримання цих вимог імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний підхід до оцінки первісної вартості основних засобів та документальне підтвердження облікових даних, нами прийнято рішення не здійснювати коригування амортизаційних відрахувань.
На кінець звітного періоду первісна вартість, знос та залишкова вартість основних засобів у розрізі груп є такими:
(тис. грн.)
Групи основних засобів Первісна вартість Строк корисного використання (роки) Знос Залишкова вартість
Будинки та споруди 7511 20 4661 2850
Машини та обладнання 3265 10 2281 984
Транспортні засоби 173 4 165 8
Інструменти, прилади, інвентар 56 4 52 4
Інші основні засоби 101 4 86 15
Інші необоротні матеріальні активи 69 2 60 9
Всього: 11175 х 7305 3870

Капіталізація витрат на позики, що відносяться до придбання (створення) об'єктів основних засобів (п.8 МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"), не здійснювалась.
Основні засоби, щодо яких існують обмеження права власності на звітну дату, відсутні.
Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
Основні засоби, що знаходяться на консервації на дату кінця звітного періоду, відсутні.
Основні засоби, що взяті в операційну оренду на дату кінця звітного періоду, відсутні.
Існують сновні засоби, передані у заставу.
За станом на 31.12.2013 р. активи, класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", відсутні.
Інвестиційна нерухомість на звітну дату 31 грудня 2013 року на балансі Товариства не обліковувалась.
Відсутня інформація щодо наявності контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.
Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась.
У звітному році не було введення в експлуатацію основних засобів.
Інвентаризацію основних засобів було проведено відповідно до наказу № 24 від 30.10.2013р. В результаті проведеної інвентаризації розбіжностей не виявлено.
Списання основних засобів з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, коли в майбутньому не очікується отримання доходу від використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають після списання об'єкта основних засобів розраховуються як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо існують) і балансовою вартістю активу, та включаються в звіт про прибутки та збитки за період, в якому актив був списаний.
У 2013 році Товариство здійснило продаж основних засобів - 37,5 тис. грн., при цьому залишкова вартість основних засобів склала 3870 тис. грн.

5.3. Нематеріальні активи
Товариство у звітному періоді проводило облік надходжень, вибуття, визнання та оцінку нематеріальних активів з врахуванням вимог МСБО №38 ''Нематеріальні активи''.
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов`язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.
Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності (в разі їх наявності).
У Товаристві є нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації. Вони амортизуються протягом визначеного періоду і оцінюються на предмет зменшення корисності, якщо є ознаки потенційного збитку зменшення корисності від даного нематеріального активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації переглядаються, як мінімум, в кінці кожного фінансового року. Зміна очікуваного строку корисної експлуатації або очікуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з активом, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, залежно від ситуації, та враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з визначеним терміном корисної експлуатації визнаються в звіті про прибутки та збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів.
У ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" станом на 31.12.2013 року залишкова вартість нематеріальних активів дорівнює нулю, при цьому первісна вартість і сума накопиченого зносу рівна 1 тис. грн.
Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався. Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні. Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів. У звітному році Товариство не придбавало нематеріальних активів.

5.4. Інші необоротні активи
Інші необоротні активи на кінець року складають - 1178 тис. грн. Це незавершені капітальні інвестиції.

5.5. Фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2013 р. Товариство володіє іншими довгостроковими фінансовими інвестиціями у вигляді акцій інших підприємств на загальну суму 1334 тис. грн., а саме:
" акції ТОВ "Слабинське" на суму 1,49 тис. грн., частка в статутному капі - 5%;
" акції ВАТ "Промислово-енергетичні системи" на суму 1332,5 тис. грн., частка в статутному капіталі - 5,39%.
Прибутку від інвестиційної діяльності в 2013 році Товариство не отримувало.

5.6. Запаси
Облік, оцінка та визнання запасів у звітному періоді проводились з врахуванням вимог МСБО № 2 "Запаси". Одиницею запасів для бухгалтерського обліку Товариство визначило окремі найменування запасів з розбивкою на види й групи.
Запаси Товариство оцінює за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені Товариством під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Вартість транспортно-заготівельних витрат кожного місяця розподіляється у відповідності до вимог МСБО 2 "Запаси".
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом "середньозваженої собівартості" для всіх видів запасів. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам МСБО 2 "Запаси".
Одиницею обліку запасів є кожне найменування цінностей.
Станом на дату балансу вартість запасів Товариства становить 378 тис. грн. та у розрізі груп має наступну структуру:
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова вартість на кінець року
Виробничі запаси 313
Готова продукція 65
Разом 378

Статтю виробничі запаси складають:
(тис. грн.)
Виробничі запаси Балансова вартість на кінець року
Купівельні напівфабрикати 1
Тара і тарні матеріали 6
Запасні частини 7
Інші матеріали 256
МШП 43
Всього 313

Запаси Товариства в порівнянні із попереднім роком зменшилися за рахунок спадання обсягів виробництва та придбаних товарів, зменшення залишків готової продукції на складах підприємства, через спадання попиту на продукцію.
Тварини на вирощуванні та відгодівлі відсутні.
Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні.
Протягом 2013 року дооцінка та уцінка запасів не здійснювались.

5.7. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом із встановленими або визначеними виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первинного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за первісною вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється, коли отримання повної суми заборгованості в подальшому неможливий. Керівництво визначає вірогідність відшкодування дебіторської заборгованості, ґрунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів та на аналізі строків не погашення заборгованості. Безнадійна заборгованість списується з балансу в момент її виникнення.
Поточна дебіторська заборгованість у звітному періоді визнавалася Товариством активом одночасно з визнанням доходу від реалізації фінансових послуг і оцінювалася за первісною вартістю згідно вимог МСБО №18 "Дохід".
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату балансу оцінювалися за чистою реалізаційною вартістю. Первісна вартість іншої дебіторської заборгованості на дату балансу оцінювалась як чиста реалізаційна вартість. В загальній сумі дебіторської заборгованості безнадійна не обліковується.
Розмір дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 1352 тис. грн., в тому числі:
- за товари, роботи, послуги 268 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом 341 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість 743 тис. грн.
Основні дебітори за розрахунками по товарах і послугах
Дебітори Сума, тис. грн. Предмет заборгованості
ФОП Похитайло В.П. 33844 За готову продукцію
МПК "Миколаїв" 169451 За готову продукцію
ТОВ "ТРИ-АЛ" 22833 Оренда приміщення
ООО "Слабинское" 444000 За зерно
ООО "Слабинское" 59456 За худобу
Місцевий бюджет 50000 Попередня оплата
Товариство очікує погашення даної заборгованості протягом 2014 року.
Протягом 2013 р. безнадійна дебіторська заборгованість не списувалась.
У 2013 році резерв сумнівних боргів Товариство не створювало.
На дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги та іншу дебіторську заборгованість (короткострокову) відсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 днів.
За звітний рік дебіторська заборгованість зросла у структурі оборотних активів із 74,68% за 2012 рік до 77,70% у 2013 році. При цьому вона зросла в порівнянні із попереднім звітним періодом за статтями за товари, роботи, послуги на 282,86% або на 198 тис. грн., розрахунки з бюджетом - на 85 тис. грн. або 33,20%, при цьому зменшилася сума іншої поточної дебіторської заборгованості на 208 тис. грн. або 21,88%.

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін
У відповідності до законодавства, та згідно МСБО 24 пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони..
Протягом 2013 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.
Протягом 2013 року підприємство здійснювало операції з пов'язаними сторонами, як надання поворотної фінансової допомоги згідно договорів від засновників. Зокрема, від:
" Васильченко В.Г. - на суму 1401,0 тис. грн.,
" Васильченко Є.В. - на суму 500,0 тис. грн.,
" Касьяненко В.В. - на суму 950,0 тис. грн.

Інших операцій з пов'язаними особами не відбувалось.

5.8. Власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2013 р. складається з:
o статутного капіталу в сумі 2250 тис. грн.;
o резервного капіталу в сумі 85 тис. грн.;
o непокритого збитку - 605 тис. грн.
Статутний капітал
Статутний капітал Товариства згідно Статуту складає 2250 тис. грн., і поділений на 4500000 простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 0,5 грн. На звітну дату статутний капітал сплачений повністю.
У 2013 році зміни до розміру статутного капіталу не вносилися.
Станом на 31.12.2013 р. акції Товариства належать 1109 акціонерам - фізичним особам.
Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.
Резервний капітал - Залишок на 01.01.2013 р. - 85 тис. грн.
Рух резервного капіталу протягом звітного періоду відсутній
Станом на 31 грудня 2013 року капітал у інших резервах відсутній
Емісійний дохід на звітну дату відсутній. Емісійний дохід на аналогічну звітну дату 2012 року відсутній
На звітну дату 31 грудня 2013 року накопичені курсові різниці відсутні
Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансі станом на 31.12.2013 р. становить 605 тис. грн. Збільшення непокритого збитку відбулося внаслідок отриманого в 2013 році збитку у розмірі 415 тис. грн.
Рух власного капіталу
Порівняно з початком року власний капітал Підприємства зменшився на 415 тис. грн. або 19,35% у зв'язку із збитковою діяльністю Товариства у 2013 році.

5.9. Зобов'язання
Зобов'язання Товариством у звітному періоді визнавалися, якщо їх оцінка була достовірною для їх визнання та їх погашення, за очікуванням, призводило до вибуття ресурсів Товариства, котрі втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'язаннями в Товаристві визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО .
Фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську заборгованість, позики, договори фінансової гарантії, а також похідні фінансові інструменти.
Для визначення справедливої вартості можуть використовуватися припущення, що справедлива вартість кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також інших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рівна їх балансовій вартості тому, що ці інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому.
Поточні зобов'язання відображаються у балансі по сумі погашення.
Станом на 31.12.2013р. поточні зобов'язання Товариства складають 4699 тис. грн. і включають:
" кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 456 тис. грн.
" поточні зобов'язання за розрахунками:
-з бюджетом - 183 тис. грн.;
- зі страхування - 25 тис. грн.;
- з оплати праці - 124 тис. грн.;
" інші поточні зобов'язання - 3911 тис. грн.
Основні кредитори товариства
Кредитори Сума, тис. грн. Предмет заборгованості
ТОВ "Агробіз-12" 398330 За продукти харчування
ТОВ "Агробіз-12" 21277 За худобу
ДП "Інтерагросистема" 21318 За худобу
ТОВ "Агрополітех ЛТД" 100794 За матеріали
ТОВ "Берегиня" 25044 За худобу
В загальному за звітний рік поточна кредиторська заборгованість зменшилася на 1596 тис. грн. або 25,35%, в той же час виникла сума довгострокової заборгованості в сумі 1693 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги є безвідсотковою і, як правило, погашається протягом 60-ти днів. Інші поточні зобов'язання (інша поточна кредиторська заборгованість) є безвідсоткові і погашаються в середньому за шість місяців.
Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 31.12.2013 р. Товариство немає. Заборгованості, за якою минув строк позовної давності, Товариство немає. Кредиторська заборгованість у 2013 році не списувалася.
Довгострокові кредити банків станом на 31.12.2013р. становлять 1693 тис. грн. Це кредит у ПАТ "Банк "Демарк". Договір укладений строком по 30 квітня 2015 року під 21 % річних.

5.10. Доходи і витрати
Дохід відповідно до Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів визначається Товариством як збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов'язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов'язаних із внесками учасників власного капіталу.
Дохід визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід Товариством оцінюється як ймовірне, та якщо дохід може бути достовірно оцінений і не пов'язаний зі строком сплати платежу. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або підлягає отриманню з урахуванням визначених в договорі умов платежу за вирахуванням податків та ін.
Витратами звітного періоду Товариство визнає зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Товариство за 2013 рік отримало чистий доход (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) у розмірі 9259 тис. грн., що на 6055 тис. грн. більше порівняно з попереднім роком. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) склала 8255 тис. грн., що на 4309 тис. грн. більше порівняно з попереднім роком. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)" відображена виробнича собівартість реалізованої продукції і товарів, що складається з виробничої собівартості товарів, послуг, що були реалізовані протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних і виробничих витрат.
До складу інших операційних доходів Товариства була віднесена реалізація ТМЦ на загальну суму 128 тис. грн., до складу інших доходів - реалізація основних засобів .на суму 41 тис. грн.
Витрати Товариства за 2013 рік, крім собівартості, складають: адміністративні витрати в сумі 954 тис. грн., (утримання та обслуговування підприємства), витрати на збут продукції 151 тис. грн. , інші операційні витрати 138 тис. грн., фінансові витрати - 303 тис. грн., інші витрати - 38 тис. грн., витрати з податку на прибуток - 4 тис. грн. Загальна сума понесених витрат 9843 тис. грн., при цьому сума усіх отриманих доходів склала 9428 тис. грн. В результаті Товариство отримало чистий збиток за 2013 рік в сумі 415 тис. грн.
До елементів операційних витрат станом на 31.12.2013 р. були віднесені наступні суми витрат:
(тис. грн.)
Матерiальнi затрати 7144
Витрати на оплату працi 710
Вiдрахування на соцiальнi заходи 257
Амортизацiя 328
Iншi операцiйнi витрати 1394
Разом 9833


5.11. Рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2013р. складено Товариством за вимогами МСБО 7 на основі прямого методу, згідно з яким, розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. Застосування даного методу складання звіту базується на безпосередньому використанні даних з регістрів бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов'язань. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
Чистий рух грошових коштів Товариства за 2013 рік складає 1 тис. грн., зокрема:
- від операційної діяльності +667 тис. грн.;
- від фінансової діяльності -666 тис. грн.6. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Умови функціонування
Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, які більш притаманні перехідній економіці. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності ринків капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, який не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки.

РИЗИКИ
В Товаристві є ймовірність фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками, проте його діяльність спрямована на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе три типи ризику: ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Фінансові інструменти, схильні до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, інвестиції, що є в наявності для продажу та похідні фінансові інструменти.
При підготовці аналізу чутливості були прийняті наступні припущення: чутливість звіту про фінансовий стан пов'язана з довгостроковими фінансовими інструментами; чутливість відповідної статті звіту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змін відповідних ринкових ризиків.

Ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Товаристві відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2013 року зміни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток і капітал Товариства.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що у Товариства виникне фінансовий збиток, оскільки контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операційною діяльністю (передусім, по відношенню до кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) та фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках та інші фінансові інструменти.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог.

Управління капіталом
Основною метою Товариства по відношенню до управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для провадження діяльності та максимізації прибутку акціонерів.
Товариство здійснює управління структурою капіталу та змінює його у відповідності до змін в економічних умовах. З метою збереження або зміни структури капіталу Товариство може регулювати розмір виплати дивідендів, повертати капітал акціонерам чи випускати нові акції.
За роки, що закінчились 31 грудня 2012р. та 31 грудня 2013р., внесення змін до мети, політики та заходів управління капіталом не відбувалось.
Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнтів фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості. Політика Товариства передбачає підтримання значень даного коефіцієнта у межах 5-10%.


Податкові ризики
Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують залишатись під впливом розвитку ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслідок наявності в податковому законодавстві положень, які містять множинне тлумачення норм і вимог, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Товариство, можливо, буде змушене визнати додаткові податкові зобов'язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Товариства. Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів збитків від знецінення, а також відповідність ціноутворення ринковим умовам тощо. На думку керівництва, Товариство сплатило усі податкові зобов'язання, тому ця фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.

Юридичні ризики
В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими судовим позовами та претензіями.

Припинена діяльність
Товариство повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності , що відповідає критеріям припиненої діяльності, немає.

Безперервність діяльності
Протягом звітного періоді діяльність Товариства була безперервною. Застереження управлінського персоналу Товариства відносно його здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі відсутні

7. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ:
Товариство не здійснювало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

8. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
При складанні фінансової звітності Компанія враховує події, що відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО № 10 "Події після звітного періоду".
Компанія оцінила в період з 31.12.2013 року й до цієї дати існування наступних подій: події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування фінансової звітності за 2013 рік); та події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкриттів).
Жодної з наведених вище подій виявлено не було, а тому відповідно до засад, визначених МСБО 10, щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства відсутні.

Кредити та позики
Після балансової дати Товариство не залучало кошти ні для фінансування діяльності міжнародних фінансових інституцій, ні у формі довгострокових іноземних банківських кредитів.

Дивіденди
Після балансової дати 31.12.2013 року Товариство не оголошувало про виплату дивідендів акціонерам.

дн

дн