ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АФ "Консул"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21131551
Місцезнаходження Україна, Тернопільська область, -, Тернопiль, 46008, Медова, 12 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0053
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0352) 43-00-23
Факс 43-00-23
Вид діяльності Професійна діяльність - аудиторська діяльність
Опис У звітному році товариство змінило аудитора Аудиторськi послуги надаються вiдповiдно до укладеного договору щодо проведення щорічного аудиту фінансової звітності.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, -, м. Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25,
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис Вiдповiдно до чинного законодавства України Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний депозитарiй України" присвоєно статус центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Депозитарiй надає послуги на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Деснянського, м. Чернiгiв, 1400, вул. Київська,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (0462) 60-42-48
Факс немає
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Вiдповiдно до укладеного договору зберiгач надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерам Товариства, зберiгання акцiй на цих рахунках.