ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2013
Кворум зборів** 67.01
Опис Порядок денний сформований виконавчим органом товариства. Інших пропозицій від акціонерів не поступало.
Порядок денний
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" за 2012 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" за 2012 рік та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та річного бухгалтерського балансу ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" за підсумком 2012 року.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" за 2012 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" на 2013 рік.
7. Переобрання членів Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного
1 питання
1.Обрати лічильну комісію в такому складі: Висоцька Наталія Миколаївна - голова, Сидоренко Марія Іванівна , Титаренко Алла Іванівна - члени комісії.
2 питання
1. Затвердити звіт про Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" за 2012 рік.
3 питання
1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" за 2012 рік.
4 питання
1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії. Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012р.
5 питання
1. Збитки за 2012р. покривати прибутками наступних періодів.
6 питання
1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.
7 питання
1. Відкликати діючих голову та членів наглядової ради Касьяненка В.В. (голова), Качанка І.С., Титаренко А.І.
2. Обрати членами наглядової ради Васильченко В.Г., Титаренко А.І., Махонькова І.В. терміном на 3 роки.
3. Обрати головою наглядової ради Васильченко В.Г.
Позачергові збори акціонерів не скликалися


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.