ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Висильченко Вячеслав Георгiєвич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 570160, 17.11.1998, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ Чернiгiвський мясокомбiнат, директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3 роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду. Повноваження та компетенція наглядової ради визначені статутом товариства. Винагороду за виконання обов"язікв голови наглядової ради не отримує. Посад на інших підприємствах не обіймає. Стаж керівної роботи 34 р. Попередні посади: ЗАТ Чернiгiвський мясокомбiнат, директор Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 29 .04.2013 р. Кас"яненко Вячеслав Володимирович звільнений з посади голови наглядової ради , Васильченко Вячеслав Георгійович призначений на посаду голови наглядової ради


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Світлана Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 808102, 01.06.2000, Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській області
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1981
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Закрите акціонерне товариство «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.06.2013, безстроково
9) опис Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, складає на основi даних бухгалтерського облiку бухгалтерську та податкову звiтнiсть.. Здiйснює контроль за веденням бухгалтерського облiку та збереження майна, рацiонального використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Додаткову винагороду в товариствi не отримує, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає..Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Cтаж керiвної роботи (рокiв) 0 Iншi посади, якi обiймала посадова особа Закрите акціонерне товариство «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера. Згідно наказу №53-к від 21.05.2013 р. Висоцька Наталія Миколаївна звільнена з посади головного бухгалтера, Нижник Ірина Іванівна призначена на посаду головного бухгалтера Згідно наказу №60-к від 27.06.2013 р. Нижник Ірина Іванівна звільнена з посади головного бухгалтера, Кравченко Світлана Володимирівна призначена на посаду головного бухгалтера


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яришкiна Тетяна Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 308787, 14.04.1997, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвський м"ясокомбiнат, голова ревiзiйної комiсiї
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.04.2013, 3 роки
9) опис Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правововими договорами Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Винагороди за виконання обов"язків голови ревізійної комісії не отримує. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи 13 р. У звiтному перiодi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидоренко Марiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 759814, 19.01.2000, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1947
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвський м"ясокомбiнат, начальник фiнансового вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за виконання обов"язків члена ревізійної комісії не отримує Посад на інших підприємствах не обіймає. Попередні посади: Чернiгiвський м"ясокомбiнат, начальник фiнансового вiддiлу Стаж керівної роботи 11 р. У звiтному перiодi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поливода Катерина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 252269, 23.01.1997, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвський м"ясокомбiнат, член ревiзiйної комiсiї
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за виконання обов"язків члена ревізійної комісії не отримує Посад на інших підприємствах не обіймає. Попередні посади: Чернiгiвський м"ясокомбiнат, член ревiзiйної комiсiї. Стаж керівної роботи 10 р. У звiтному перiодi посадова особа не змiнювалася.


1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кас"яненко Вячеслав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 017594, 07.09.1995, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвський м"ясокомбiнат, майстер
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.05.2013, безстроково
9) опис Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чиним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства Директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, відкриває поточні, депозитні та інші рахунки в банках, розпоряджається коштами, які знаходяться на банківських рахунках, має право першого підпису на всіх фінансових документах, вчиняє правочини, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з урахуванням встановлених Статутом обмежень, видає довіреності. Директор не має права здійснювати дії та вчиняти правочини, які відносяться до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради без рішення Загальних зборів та/або попередньої письмової згоди Наглядової ради. Директор наприкінці кожного року зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді обгрунтовані пропозиції щодо фінансового плану Товариства, розміру фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на наступний рік. Директор зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді відповідні документи згідно з чинним законодавством, пов'язані зі списанням основних засобів, з доданням необхідних обґрунтованих пропозицій. Директор зобов'язаний надавати Наглядовій раді квартальні звіти про свою діяльність за встановленою Наглядовою радою формою у термін, встановлений чинним законодавством для надання фінансової звітності До компетенції Директора належить: а) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; б) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв; в) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв; г) здійснення інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за виконання обов"язків генерального директора не отримує окрім заробітної плати згідно штатного розпису. Посад на інших підприємствах не обіймає. .Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Cтаж керiвної роботи (рокiв)9 Iншi посади, якi обiймала посадова особа Чернiгiвський м"ясокомбiнат, майстер Згідно рішення наглядової ради від 21.05.2013 р. (протокол №1 від 21.05.2013р.) Васильченко Вячеслав Георгійович звільнений з посади директора , Касьяненко Вячеслав Володимирович призначений на посаду директора


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Махоньков Ігор Вадимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 182457, 12.02.1997, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**  
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** адміністратор системи ПАТ "Чернігівський м"ясокомбінат"
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3 роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду. Повноваження та компетенція наглядової ради визначені статутом товариства. Винагороду за виконання обов"язікв члена наглядової ради не отримує. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає..Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Cтаж керiвної роботи (рокiв) 0 Iншi посади, якi обiймала посадова особа адміністратор системи ПАТ "Чернігівський м"ясокомбінат" Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 29 .04.2013 р. Качанок Іван Савич звільнений з посади член наглядової , Махоньков Ігор Вадимович призначений на посаду члена наглядової ради


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Титаренко Алла Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК, 281282, 27.02.1997, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Чернiгiвський м"ясокомбiнат, член ревiзiйної комiсiї
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.04.2013, 3 роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду. Повноваження та компетенція наглядової ради визначені статутом товариства. Винагороду за виконання обов"язікв члена наглядової ради не отримує. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає..Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Cтаж керiвної роботи (рокiв) 12 Iншi посади, якi обiймала посадова особа Чернiгiвський м"ясокомбiнат, член ревiзiйної комiсiї Змін на даній посаді протягом звітного періоду не було


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової радиВисильченко Вячеслав ГеоргiєвичНК, 570160, 17.11.1998, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.299568266.5707112995682000
Головний бухгалтерКравченко Світлана ВолодимирівнаНК, 808102, 01.06.2000, Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській області000000
Голова ревiзiйної комiсiїЯришкiна Тетяна МихайлiвнаНК, 308787, 14.04.1997, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.000000
Член ревiзiйної комiсiїСидоренко Марiя IванiвнаНК, 759814, 19.01.2000, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.24.4-52000
Член ревiзiйної комiсiїПоливода Катерина ВолодимирiвнаНК Н, 252269, 23.01.1997, овозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.29890.0664222989000
директорКас"янко Вячеслав ВолодимировичНК, 017594, 07.09.1995, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.3100.006889310000
Член наглядової радиКачанок Iван СавичНК, 255857, 12.02.1997, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.30590.0679783059000
Член наглядової радиТитаренко Алла IванiвнаНК, 281282, 27.02.1997, Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.24950.0554442495000
Усього 3004537 66.767489 3004537 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.