ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський м"ясокомбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО 583690
3. Дата проведення державної реєстрації 02.12.1994
4. Територія (область)* Чернігівська область
5. Статутний капітал (грн) 2250000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.11 - Виробництво м'яса

47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями , тютюнованими виробами

46.32 - оптова торгіля м"ясом і м"ясними продуктами

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, директор, наглядова рада, ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПОЛIКОМБАНК"
2) МФО банку 353100
3) Поточний рахунок 26006000751
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н