ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї ( дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня, так як лiцензованих видiв дiяльностi ПАТ не здiйснює. Вiдомостi щодо участі емiтента в створені юридичних осіб вiдсутнi, оскiльки Товариство не є учасником інших юридичних осіб, створених протягом звітного періоду. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки емiтент не має у статутному капіталі державної частки i не займає стратегiчне значення для економiки та безпеки держави чи монопольне (домiнуюче) становище i рейтингова оцiнка емiтента та цiннiих паперiв не здiйснювалась. Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2012 i 2013 роки не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про облiгацiї емітента вiдсутня, так як Товариство не випускало облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущені емітентом та Інформація про похідні цінні папери вiдсутні, оскiльки Товариство не випускало iншi цiннi папери та похідні цінні папери. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки Товариства не випускало боргових цiнних паперiв. Інформацiя про випуски iпотечних облігацій відсутня, осiкльки Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як Товариство не випускало цiльових облiгацiй підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не додається, оскiльки похiднi цiннi папери не випускались в Товаристві. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не додається, так як вид дiяльностi Товариство не класифiкується як переробна чи добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя згiдно п.18-27 вiдсутня, так як Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів чи сертифікатів ФОН Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як в Товаристві відсутня така посада. Річна фінансова звітність за НП(С) БО не подається, оскільки ПАТ складає річну фінансову звітність відповідно до МСБО. Відомості про аудиторський висновок (звіт) відсутні, оскільки ПАТ подає повний текст висновку згідно п 29 змісту