ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21131551
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А, оф 21.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0053, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0031, дн, дн, дн
Текст аудиторського висновку (звіту) № 22 від "4" березня 2014 року АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Чернігівський м'ясокомбінат" станом на 31 грудня 2013 року Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента Публічного акціонерного товариства "Чернігівський м'ясокомбінат" та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). Основні відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул", Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 і продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 року до 04.11.2015 року, Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0031, видане 04.07.2013 року, термін дії до 04.11.2015 року. Мельник Роман Олексійович, сертифікат аудитора А № 000205, виданий Рішенням Аудиторської палати України № 12 від 17.02.1994 року, термін дії до 17.02.2018 року. Мельник Андрій Романович, сертифікат аудитора А № 006044, виданий Рішенням Аудиторської палати України № 157 від 26 грудня 2005 року, термін дії до 26 грудня 2015 року. Місцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А, оф 21. тел/факс (0352) 43 00 23 E-mail: consul_audit@ukr.net Основні відомості про емітента: Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" Код за ЄДРПОУ 05507146 Дата державної реєстрації 2 грудня 1994 року Місцезнаходження 14021, м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Любецька, 80 Проведення аудиту здійснювалось відповідно до умов договору № 22 від 4 березня 2014 року за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року. Аудит проводився в бухгалтерії Публічного акціонерного товариства "Чернігівський м'ясокомбінат" (далі - ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" з 4 по 14 березня 2014 року. Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат", яка складається з Балансу підприємства (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим способом) за 2013 рік та Звіту про власний капітал за 2013 рік, а також Приміток до фінансової звітності за рік, що минув, стислого викладу суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток. Фінансову звітність було складено управлінським персоналом і з використанням описаної в Примітках до фінансової звітності концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуванні вимог МСФЗ. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності. Управлінський персонал (керівництво ПАТ) несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуванні вимог МСФЗ. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайств або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Законом України "Про аудиторську діяльність" (нова редакція), Міжнародними стандартами аудиту (далі - МСА) зокрема, МСА 700, 705, 706 та іншими стандартами, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих виправлень. Аудиторський висновок складено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), що затвердженні рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360 (далі - Вимоги). Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, які стосуються складання ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат". Аудит також включав оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. Виконані аудиторами процедури для розгляду оцінених ризиків з професійним скептицизмом констатують відсутність ризиків суттєвого викривлення у фінансовій звітності. Обсяг аудиторської перевірки, згідно з вимогами до аудиторського висновку, включав в себе розкриття інформації щодо видів активів, зобов'язань, власного капіталу тощо у відповідності з чинним законодавством та МСФЗ. Аудитори стверджують, що нами отримані достатні та прийнятні докази, що забезпечують достатню й обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності та є підтвердженням її достовірності та повноти. На основі проведених аудиторських процедур, оцінки відповідності можна зазначити, що бухгалтерський облік, в цілому, ведеться товариством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі - Закон № 996), МСБО та МСФЗ та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, фінансова звітність складена відповідно до вимог МСФЗ. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності аудиторами не виявлено. 1. Стан бухгалтерського обліку в товаристві Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. В товаристві не створено комітету з питань внутрішнього аудиту та не розроблені принципи (кодекс) корпоративного управління, як це передбачено Законом України "Про акціонерні товариства". В товаристві корпоративне управління, згідно із статутом, здійснюють наступні органи управління: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - правління, контролюючі органи - наглядова рада та ревізійна комісія. Загальні збори акціонерів у звітному році було проведено 29.04.2013р. Рішення про залучення інвестицій не приймалось. Наказ про облікову політику затверджено. Облікова політика протягом звітного періоду не змінювалася. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік в товаристві ведеться комп'ютеризовано. При перевірці встановлено, що фінансова звітність товариства за 2013 рік складена відповідно до МСФЗ на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені згідно з первинними документами, відповідно до вимог МСФЗ. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний. 2. Аудит основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів та їх зносу: 2.1. Основних засобів: Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби" з відображенням в синтетичному обліку на рахунку 10 "Основні засоби". На кінець звітного періоду первісна вартість наявних власних основних засобів складає 11175 тис. грн., знос - 7305 тис. грн. У звітному році дооцінка вартості первісної вартості та зносу не проводилася. Вибуття основних засобів (111 тис. грн.) та їх надходження (відсутнє) в обліку відображено у відповідності із стандартом. Амортизація основних засобів нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом України, і за 12 місяців 2013 року складає 328 тис. грн. 2.2. Нематеріальних активів: Станом на 31.12.2013 року в балансі товариства відображені нематеріальні активи, залишкова вартість яких дорівнює нулю. 2.3. Інших необоротних активів: На кінець періоду в товаристві наявний залишок інших оборотних активів в сумі 1178 тис. грн. 3. Аудит фінансових інвестицій: Облік фінансових інвестицій та достатність розкриття інформації у ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" ведеться відповідно до вимог МСФЗ. У фінансовій звітності відображені інші довгострокові фінансові інвестиції (1334 тис. грн.). Згідно з МСФЗ фінансові інвестиції показані у балансі ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" за справедливою вартістю . 4. Аудит запасів: Облік запасів на товаристві ведеться у порядку визначення та первісної оцінки придбання запасів, передбаченому МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування (однорідна група). Облік придбання матеріальних цінностей здійснюється за цінами постачальників. Протягом звітного періоду товариство застосовувало метод оцінки вибуття запасів "специфічної ідентифікації", використання якого було незмінним протягом вказаного періоду. Станом на 31.12.2013 р. вартість запасів товариства становить 378 тис. Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами. Обсяг відображення інформації у фінансовій звітності відповідає вимогам МСФЗ. Оцінка запасів на дату балансу проводиться згідно з прийнятою на товаристві обліковою політикою. 5. Аудит дебіторської заборгованості: Дебіторська заборгованість обліковується у відповідності до вимог МСФЗ. Визнання дебіторської заборгованості у ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" здійснюється згідно даного стандарту, а саме: дебіторська заборгованість визнається активом, якщо товариство стає стороною контрактних зобов'язань і має юридичне право отримувати грошові або інші цінності. Дебіторська заборгованість представлена у фінансовій звітності товариства як поточна дебіторська заборгованість (1352 тис. грн.), яка включає в себе такі статті: 1) за продукцію, товари, роботи, послуги (268 тис. грн.); 2) за розрахунками з бюджетом (341 тис. грн.): 3) інша поточна дебіторська заборгованість (743 тис. грн.). Резерв сумнівних боргів товариство не створило. 6. Аудит грошових коштів: Наявні грошові кошти товариства, відповідають сумам, які відображені у складі оборотних активів у фінансовій звітності станом на 31.12.2013 року. Грошові кошти товариства та їх еквіваленти на кінець звітного періоду (розділ ІІ активу Балансу, Звіт про рух грошових коштів) становлять 10 тис. грн. 7. Аудит зобов'язань та забезпечень : Облік зобов'язань та забезпечень ведеться у товаристві згідно вимог МСФЗ. У фінансовій звітності товариства наявні довгострокові (1693 тис. грн.) та поточні зобов'язання (4699 тис. грн.), які представлені наступними статтями: 1) поточна кредиторська заборгованість (788 тис. грн.); - за товари, роботи, послуги - 456 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 183 тис. грн.; - за розрахунками зі страхування - 25 тис. грн.; - за розрахунками з оплати праці - 124 тис. грн.; 2) інші поточні зобов'язання (3911 тис. грн.). Зобов'язання в Балансі відповідають даним регістрів синтетичного та аналітичного обліку. В балансі товариства відсутні довгострокові та поточні забезпечення 8. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу: Облік щодо розміру, структури і змін власного капіталу ведеться згідно з МСФЗ. Статутний капітал, згідно статуту товариства складає 2250000,00 грн. і поділений на 4500000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. На звітну дату статутний капітал сплачений повністю. У складі власного капіталу товариства (розділ І пасиву балансу) також значиться резервний капітал - 85 тис. грн. та непокритий збиток - 605 тис. грн. Аналітичні дані щодо формування, використання та відображення в обліку елементів власного капіталу відповідають даним звітності. Іпотечних облігацій товариство не випускало. Емітент у звітному періоді не здійснював випуск боргових іпотечних цінних паперів та цінних паперів, які вимагають забезпечення. Вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить 1730 тис. грн., що є меншою від величини статутного капіталу (різниця становить 520 тис. грн.) і потребує приведення до вимог Цивільного Кодексу України (ч. 3 ст. 155). Аудитори зазначають, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ станом на 31.12.2013 року, достовірно. 9. Аудит фінансових результатів: Відображення доходів в бухгалтерському обліку товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг) та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996. За 2013 рік товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 9259 тис. грн. Дохід визначено згідно МСБО 18 "Дохід" і відповідає даним бухгалтерського обліку. Крім цього за звітний період підприємство отримало: - інші операційні доходи - 128 тис. грн.; - інші доходи - 41 тис. грн. Чистий збиток за звітний період склав 415 тис. грн. Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 року в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат товариства, а також розкриття інформації про них. 10. Дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів: Протягом звітного періоду згідно рішення наглядової ради від 21.05.2013 р. (протокол №1 від 21.05.2013р.) відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме зміна директора (наказ №53-К від 21.05.2013р.) Згідно наказу №60-к від 27.06.2013 р. відбулися зміни в складі посадових осіб - зміна головного бухгалтера. Виконання значних правочинів: Товариство не здійснювало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Аудиторами в процесі перевірки не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до НКЦПФР. 11. Аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства: 11.1. Експрес-аналіз балансу У результаті експрес-аналізу структури балансу товариства на 31.12.2013 р. слід зауважити, що істотних структурних зрушень ні в активах, ні в пасивах товариства не відбулося. Додатково необхідно взяти до уваги таке: - необоротні активи переважають у загальних активах товариства (на рівні 78,58% від валюти балансу); - грошові кошти становлять незначний відсоток (0,57 %) оборотних активів; - збільшилась частка дебіторської заборгованості (з 74,68 до 77,70%) в структурі оборотних активів; - у структурі пасивів переважають зобов'язання (на рівні близькому до 78,70%); - за 12 місяців 2013 року майно товариства (валюта балансу) зменшилось на 318 тис. грн. (або на 3,77%) і станом на 31.12.2013 року склало 8122 тис. грн. Слід звернути увагу на те, що у звітному періоді ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" спрацювало збитково (чистий збиток склав 415 тис. грн.), що свідчить про недостатньо ефективне використання активів та власного капіталу товариства. 11.2 Аналіз платоспроможності товариства № п/п Показники Розрахунок показників Оптимальне значення Фактичне значення на 31.12.2013 на 31.12.2012 1 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) Оборотні активи (р.1195) / Поточні зобов'язання (р. 1695-р.1660) > 1 0,37 0,27 2 Коефіцієнт швидкої ліквідності Оборотні активи (р.1195) - Запаси (р.1100) / Поточні зобов'язання (р. 1695-р.1660) 0,6-0,8 0,29 0,20 3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (р.1165) / Поточні зобов'язання (р. 1695-р.1660) 0,2-0,35 (> 0) 0,00 0,00 Аналізуючи показники ліквідності товариства за даними таблиці можна побачити, що станом на 31.12.2013 року товариство спроможне погасити: - за рахунок усіх оборотних активів - 37% поточних зобов'язань. Коефіцієнт покриття показує платіжні можливості підприємства. Значення коефіцієнта покриття не досягає оптимального значення; - за рахунок грошових коштів і коштів у розрахунках - 29% усіх поточних зобов'язань. Значення коефіцієнта швидкої ліквідності нижче за межі оптимального інтервалу. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Так, на ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" величина даного коефіцієнта свідчить про те, що за рахунок власних активів товариство не зможе терміново покрити своєї поточної заборгованості. 11.3. Аналіз показників фінансової стійкості товариства № п/п Показники Розрахунок показників Оптимальне значення Фактичне значення на 31.12.2013 на 31.12.2012 1 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) Власний капітал (р.1495) / Підсумок балансу (р.1900) > 0,5 0,21 0,25 2 Коефіцієнт фінансової стабільності Власний капітал (р.1495) / Загальна сума зобов'язань та забезпечень (р. 1595 + р.1695) > 1,0 0,27 0,34 3 Коефіцієнт маневреності робочого капіталу Власні оборотні кошти (р.1195 - р.1695) / Власний капітал (р.1495) > 0,5 -1,71 -2,14 4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (Короткострокова зобов`язання (р.1695) + Довгострокові зобов`язання (р.1500-1515) / Власний капітал (р.1495) 0,5-1,0 3,69 2,93 5 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (Довгострокові та короткострокові зобов'язання та забезпечення (р.1595+1695) / Власний капітал (р.1495) < 1,0 3,69 2,93 6 Коефіцієнт ефективності використання активів Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Підсумок балансу (р.1900) Ріст - - 7 Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Власний капітал (р.1495) Ріст - - Проведені розрахунки основних показників фінансової стійкості ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" дали наступні результати: 1. Коефіцієнт автономії станом на 31.12.2013 року має значення менше нормативного і свідчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених активів товариства 21 грн. - власні кошти (власний капітал). Значення коефіцієнта автономії свідчить про фінансову залежність товариства, ризик фінансових ускладнень в майбутні періоди. 2. Коефіцієнт фінансової стабільності: станом на 31.12.2013 року на кожну гривню залучених коштів припадає 27 коп. власних коштів. Цей показник нижчий за оптимальне значення, та свідчить про те, що підприємство залежне від зовнішніх фінансових джерел. 3. Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі та дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами. Від'ємне значення коефіцієнта показує переважання поточних зобов'язань над оборотними активами, що є негативним фактором. 4. Коефіцієнт структури капіталу є найбільш загальною оцінкою фінансової стійкості товариства. Значення цього показника 3,69 означає, що на кожну 1 грн. власних коштів припадає 3,69 грн. позичених. Збільшення цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності товариства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про певне зниження фінансової стійкості. 5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом визначає достатність власного капіталу товариства для покриття своїх зобов'язань. Високе значення показника 3,69 характеризує нестійкість та нестабільність фінансового стану товариства. Збільшення показника свідчить про зниження фінансової стійкості. 6. Відсутність коефіцієнтів ефективності використання активів та власних коштів свідчить про збиткову діяльність товариства. Враховуючи вищенаведене слід вважати, що товариство станом на 31.12.2013 р. має задовільний фінансовий стан, фінансово незалежне, є можливості та виробничий потенціал для розвитку діяльності та підвищення ефективності виробництва. Незалежна думка Аудиторською перевіркою встановлено, що ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" функціонує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства. МСА вимагають від нас оцінити чи є обґрунтованими оцінки, у тому числі облікові оцінки за справедливою вартістю. У зв'язку з цим, що Товариством переоцінка основних засобів (дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості), можливість якої передбачена МСФЗ, не здійснювалася, ми не можемо вважати, що такі необоротні активи (оборотні активи, зобов'язання) повною мірою відповідають їхній справедливій вартості станом на 31.12.2013р. У той же час допускаємо, що зазначені викривлення можуть бути несуттєвими. В зв'язку з тим, що ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів та заборгованості, яка здійснювалась до початку проведення аудиту, здійснені і виконані нами альтернативні процедури дають обмежену впевненість щодо даних показників у фінансовій звітності. Крім того станом на 31.12.2012р. товариством не було проведено інвентаризацію всіх (окремих) статей балансу. Зазначена причина призвела до висловлення умовно-позитивної думки, однак, має обмежений вплив на фінансові звіти і не перекручує загальний фінансовий стан. На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезазначеному абзаці, фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" на 31 грудня 2013 року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Директор Аудиторської фірми "Консул" сертифікат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник М. П. Аудитор сертифікат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник Дата аудиторського звіту "4" березня 2014 року м. Тернопіль, вул. Медова, 12-А тел. 43 00 23
дн
дн
дн