ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4235 3870 0 0 4235 3870
будівлі та споруди 2885 2850 0 0 2885 2850
машини та обладнання 1186 984 0 0 1186 984
транспортні засоби 27 8 0 0 27 8
інші 137 28 0 0 137 28
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4235 3870 0 0 4235 3870
Опис Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 11310 тис.грн, знос основних засобів 7075 тис.грн. Ступінь зносу становить 62,6 %
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 11175 тис.грн, знос основних засобів 7305 тис.грн. Ступінь зносу становить 65,4 %
У 2013 році Товариство здійснило продаж основних засобів - 37,5 тис. грн.
Орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв невиробничого призначення немає. Арешт не накладався. Ступiнь використання основних засобiв в середньому 90% Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням.
До складу основних засобiв входять: будинок, споруди, передавальнi пристрої
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: Планiв з приводу капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв найближчим часом пiдприємство не має. Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Основнi засоби товариство не орендує,. На пiдприємствi охорона навколишнього середовища ведеться вiдповiдно до законодавства та вимогам природоохоронних правил i норм.Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1730 2145
Статутний капітал (тис.грн.) 0 2250
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2250 2250
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 520 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 520 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.