ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ЗАТ "Чернiгiвський м"ясокомбiнат" засноване шляхом перетворення орендного пiдприємства "Чернiгiвський м"ясокомбiнат" згiдно з рiшенням ЧМР №260-р вiд 02.12.1994 року, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2011 р. ЗАТ "Чернiгiвський м"ясокомбiнат " перейменовано на ПАТ "Чернiгiвський м"ясокомбiнат", який є правонаступником всiх прав i зобов"язань ЗАТ.
У звітному періоді поділу. приєднання, перетворення, виділу не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
Змін в організаційній структурі протягом звітного періоду не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Загальна кiлькiсть працiвникiв - 35 чол.Осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2, Працюючих на умовах неповного рабочого часу - 5. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду становить 710 тис.грн, що на 164 тис.грн менше попереднього періоду. Зменшення фонду оплати праці пов"язане із зменшенням кількості працівників. Кадрова програма направлена на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї забезпечується через самоосвiту.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до будь-яких об"єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облік в Товаристві базується на принципах єдиної журнальної форми рахівництва з використанням комп'ютерних програм. Організація і методологія бухгалтерського обліку в Товаристві відповідає вимогам законодавчих актів та нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною.
Бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог законодавчих актів та нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, Положення про облікову політику Товариства. Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких визначено відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам МСФЗ та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та методам щодо окремих статей звітності). Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України - гривні.
Дата переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності товариство обрало 01.01.2012 року. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється згідно з прийнятою обліковою політикою Товариства. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами. Придбані, створені основні засоби оцінюються за собівартістю Запаси оцінюються за меншою з таких з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, які визначаються згідно з МСБО 2 "Запаси". При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за формулою -"перше надходження - перший видаток" (ФІФО). . Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства здійснюється з врахуванням загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів здійснюється Товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунків згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в цілому у відповідності з до норм МСБО 18 "Дохід". Доходи від реалізації робіт та послуг визначаються на дату документального оформлення факту виконаних робіт, наданих послуг. Доходи оцінюються згідно з МСБО 18 "Дохід". Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види продукцiї: м"ясо свинини i яловичични в полутушах, субпродукти, напiвфабрикати великокусковi. Послуги - здача торгових павiльйонiв в оренду. Основнi ринки збуту - м. Чернiгiв та Чернiгiвська обл. Постачальниками сировини є фiзичнi та юридичнi особи, виробники сiльгосппродукцiї ( в нашому випадку ВРХ та свиней).
Ризики, які впливають на прибутковість роботи підприємства і можуть призвести до збільшення собівартості продукції, належать:
- ризик збільшення цін на сировинні й енергетичні ресурси, що може спричинити зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг) та призвести до зниження доходу емітента.
1. Маркетингові ризики:
Зумовлені невизначеністю попиту на продукцію/послуги, що виробляє/надає емітент. До них можна віднести потенційні втрати підприємства від несумлінності контрагентів або неплатоспроможності постачальників і покупців.
Конкретні факти такої неплатоспроможності постачальників і покупців відображаються у фінансовій звітності підприємства
Також нформація за цим ризиком представлена у інших частинах звіту, зорема у фінансовій звітності.
Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить ретельний відбір контрагентів та постійний моніторинг їх платоспроможності.
2. Ризики зміни законодавства:
Нові законодавчі акти, а також численні зміни, що вносяться до вже існуючих, в більшості випадків спонукають підприємство до додаткових витрат. Також є небезпечним постійні зміни податкового законодавства – традиційний фактор збільшення витрат підприємства.
До зазначених ризиків призводять не стабільна політична ситуація в країні, яка стимулює чисельні зміни до чинного законодавства.
Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить постійний моніторинг діючого законодавства та відстежує проекти законодавчих актів, з метою швидкого реагування на зміни законодавчій базі.
3. Ризики неплатоспроможності:
Пов’язані з неможливістю швидкого здійснення розрахунків. У процесі діяльності підприємства можливі випадки тимчасової відсутності високоліквідних активів (наприклад, грошових коштів) у необхідній кількості. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбільше – спричинити додаткові витрати (наприклад, через тимчасову відсутність грошових коштів може бути упущено вигідний контракт з постачальником або виникає необхідність залучення кредитів).
Факти невистачання таких високоліквідних активів відображаються у фінансовій звітності підприємства, зокрема у вигляді зростання виробничих запасів при зменшенні грошових коштів та їх еквівалентів.
Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить постійний моніторинг кон'юнктури ринку з метою аналізу найбільш привабливих методів реалізації свої послуг/своєї продукції.
4. Ризики інфляційних процесів:
Пов’язані із знеціненням активів підприємства.
До зазначених ризиків призводять не досить міцна економічна ситуація в країні та нестабільна економічна ситуація взагалі у світі, яка стимулює інфляційні процеси.
Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
- політична нестабільність;
- зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;
Залежить від ризику зміни законодавства, нестабільної політичної та загальної економічної ситуації в Україні
1. Податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.
2. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності є ризиком для Товариства, у зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.
3. Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку: зниження темпів економічного розвитку приведе до зменшення обсягів виробництва, і відповідно до зменшення доходів Товариства.
Для зменьшення впливу цього фактору ризику, емітент вживає таких заходів: постійний моніторинг ринку, попередні закупівлі обладнання, гнучка цінова політика.
Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; В 2011 роцi реалiзовано магазин "Калина".
В 2012 р. надійшло основних засобів на суму 24 тис.грн, вибуло основних засобів на суму 438 тис.грн
У 2013 році Товариство здійснило продаж основних засобів - 37,5 тис. грн., придбань основних засобів не було.
Значних iнвестицiй не планує.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини, укладені протягом звітного року між емітентом, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, відсутні. Дочірніх/залежних підприємств, відокремлених підрозділів у Товариства не має. Правочини укладені з афілійованими особами вищезазначених осіб також відсутні із-зі відсутності афілійованих осіб.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 11310 тис.грн, знос основних засобів 7075 тис.грн. Ступінь зносу становить 62,6 %
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 11175 тис.грн, знос основних засобів 7305 тис.грн. Ступінь зносу становить 65,4 %
Орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв невиробничого призначення немає. Арешт не накладався. Ступiнь використання основних засобiв в середньому 90% Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням.
До складу основних засобiв входять: будинок, споруди, передавальнi пристрої
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: Планiв з приводу капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв найближчим часом пiдприємство не має. Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Основнi засоби товариство не орендує,. На пiдприємствi охорона навколишнього середовища ведеться вiдповiдно до законодавства та вимогам природоохоронних правил i норм.Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Велика конкурентнiсть та не значна здача поголiв"я ВРХ та свиней.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафні санкції не накладалися.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство працює на госпрозрахунку.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Полiпшення фiнстану пiдприємства.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Не передбачається.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В звiтному перiодi судових справ не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнформацiя вiдсутня.