ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Касьяненко Вячеслав Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський м"ясокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
4. Місцезнаходження дн, Чернігівська область, Новозаводський р-н, м. Чернiгiв, 14021, вул.Любецька, 80
5. Міжміський код, телефон та факс (0462) 65-15-08, 65-11-15
6. Електронна поштова адреса cnmk@mail.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82, Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

chmk.afr.net.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2014

(дата)