ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 18.04.2017

Особлива інформація на 11.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Касьяненко Вячеслав Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Комплекс "Любецький"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 14021, м. Чернiгiв, вул. Любецька, буд. 80
4. Код за ЄДРПОУ 05507146
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 65-11-15, (0462) 65-11-15
6. Електронна поштова адреса mail@chmk.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

12.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

73(2578), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

18.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://chmk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}