ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 01.07.2015

Особлива інформація на 01.07.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.06.2015Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїСкорина Сергiй Петровичд/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з 30.06.2015 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Скорини Сергiя Петровича за власним бажанням на пiдставi його заяви вiд 15.06.2015. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано, перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 26.11.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Замiсть нього на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.