ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 23.09.2014

Особлива інформація на 19.09.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

117.09.201419.09.2014фiзична особа-66.57070
Зміст інформації:
Емiтент 19.09.2014 одержав вiд депозитарної установи – Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Дата змiни: 17.09.2014. Пакет акцiй фiзичної особи зменшився з 2 995 682 шт. на 2 995 682 шт. до 0 шт., при цьому розмiр частки зменшився з 66,5707 % до 0 % статутного капiталу емiтента.