ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 10.04.2019

Особлива інформація на 09.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

09.04.2019Припинено повноваженняГолова Наглядової радиНауменко Юлiя Юрiївнад/в9.96076
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження голови Наглядової ради Науменко Юлiї Юрiївни. Особа перебувала на посадi з 19.04.2016, володiє 448234 акцiями емiтента, що складає 9.96076% статутного капiталу, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
09.04.2019Припинено повноваженнячлен Нагдядової радиГолубова Оксана Михайлiвнад/в9.88889
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Голубової Оксани Михайлiвни. Особа перебувала на посадi з 19.04.2016, володiє 445000 акцiй емiтента, що складає 9.88889% статутного капiталу, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
09.04.2019Припинено повноваженнячлен Наглядової радиЯковлева Дiана Валентинiвнад/в0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Яковлевої Дiани Валентинiвни. Особа перебувала на посадi з 19.04.2016, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
09.04.2019ОбраноГолова Наглядової радиНауменко Юлiя Юрiївнад/в9.96076
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 та рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 обрано Голову Наглядової ради Науменко Юлiю Юрiївну в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади. Особа обрана на 3 роки як акцiонер, якому належить 448234 простих iменних акцiї, що складає 9.96076% статутного капiталу, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ "Блок-Авто".
09.04.2019Обраночлен Наглядової радиГолубова Оксана Михайлiвнад/в9.88889
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 обрано члена Наглядової ради Голубову Оксану Михайлiвну в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади. Особа обрана на 3 роки як акцiонер, якому належить 445000 простих iменних акцiї, що складає 9.88889% статутного капiталу, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ "Сафарi-Аргумент".
09.04.2019Обраночлен Наглядової радиЯковлева Дiана Валентинiвнад/в0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 обрано члена Наглядової ради Яковлеву Дiану Валентинiвну в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади. Особа обрана на 3 роки як представник акцiонера Хоменка Дмитра Володимировича, якому належить 445000 простих iменних акцiї, що складає 9.88889% статутного капiталу, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Основа-Буд-7", менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю.
09.04.2019Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїКурдюк Олена Iванiвнад/в0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Курдюк Олени Iванiвни. Особа перебувала на посадi з 19.04.2016, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Замiсть звiльненої особи на посаду Голови ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано в зв'язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький", якою не передбачено в Товариствi органу контролю - Ревiзiйна комiсiя чи Ревiзор. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
09.04.2019Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїПанасенко Тетяна Сергiївнад/в0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Панасенко Тетяни Сергiївни. Особа перебувала на посадi з 19.04.2016, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Замiсть звiльненої особи на посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано в зв'язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький", якою не передбачено в Товариствi органу контролю - Ревiзiйна комiсiя чи Ревiзор. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
09.04.2019Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїЧерненко Даяна Олегiвнад/в0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" 09.04.2019 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Черненко Даяни Олегiвни. Особа перебувала на посадi з 19.04.2016, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Замiсть звiльненої особи на посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано в зв'язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький", якою не передбачено в Товариствi органу контролю - Ревiзiйна комiсiя чи Ревiзор. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.